مقاله » نقش سازمان پیشمرگان مسلمان كُـرد در تأمین امنیت پایدار منطقه کـردستان

 

علی اکبر رنجبران:

چكيده

در دوره تسلط ضد انقلاب بر مناطق کردنشین، مردم مسلمان کرد به انحاء مختلف مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و بسیاری از آنها ناچار شدند به شهرهای مختلف، یا استانهای همجوار، از جمله کرمانشاه مهاجرت کنند.  این وضعیت، زمینه تشکیل سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد را فراهم کرد و محمدبروجردی ( شهید )  فرمانده سپاه غرب کشور در پاییز سال 1358 ، باهمکاری مهاجران، این سازمان را تاسیس کرد . سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد باجذب نیروهای بومی استان کردستان به سرعت گسترش یافت ودر عملیات پاکسازی شهر کامیاران درتاریخ 10/11/1358 ، باسپاه همکاری کرد .  در پی این موفقیت، سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد در عملیاتهای پاکسازی شهرهای مختلف شرکت کرد ودر سالهای 1359 تا 1361 ، نیز در پاکسازی جاده های مواصلاتی و روستاهای کردستان ایفای نقش کرد. سازمان پیشمرگان کُرد مسلمان، ازسال 1361 ، به مرور جذب سازمان بسیج شدند و طی این دوران شهدای فراوانی را به نظام  و انقلاب اسلامی تقدیم نمودند. سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد یادگارانی از سردار شهید محمدبروجردی هستند،که برتارک انقلاب اسلامی می درخشند.انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني (ره) در ميان انقلابهاي قرن بيستم از حيثمشاركت وسيع مردم، بي سابقه بوده است . با وقوع بحران دركردستان و شكست سياست مصالحه، سياست امنيتي دولت مبني بر مردمي كردن امنيت شكل گرفت . ازاين رو، مديريت بحران با اعتقاد به اين نكته كه برقراري امنيت و تحقق اهداف انقلاب اسلامي درگرو مشاركت فعال وگسترده مردم است، زمينة مشاركت فعالانهمردم را در مبارزه با شورش فراهم ساخت. تجلي اعتماد وحضور سازمان يافته مردم ،« سازمان پيشمرگان مسلمان كُرد »كردستان در تامین امنیت پایدار كردستان و نقش و كاركرد امنيتي سازمان پيشمرگان مسلمان كُرد به عنوان يكي از مهم ترين تجربه هاي عملي جمهورياسلامي ايران و مشاركت فعال مردم در عرصه مديريت بحرانهاي داخلي، موردبررسي قرار مي گيرد.در این میان رشادت و جنگجویی مردم کرد ایران، را نیز نباید فراموش نمود. مردمی که علاوه بر جنگ با دشمن متجاوز باید در جبهه داخلی، علیه گروهک های ضد انقلابی نفوذ کرده به این شهرها نیز می جنگیدند. تلاش و مبارزه ای دو چندان علیه متجاوزین خارجی و مزدوران داخلی بیانگر عزمی راسخ برای دفاع از انقلاب اسلامی و ارزشهای آن بوده که کردهای ایران در طول تاریخ مقاومتی ایران بدان مشهوراند. وجود 5 هزار و 400 نفر شهید راه حق در استان کردستان گواهی بر رشادت ها و فداکاری های این مردمان است. از دیگر تلاشهای مردم استان کردستان می توان به حماسه سازمان پیشمرگان مسلمان کرددرمقابله با یورش گروهک ضد انقلاب و مقاومت و پایداری مردم در این حماسه، اشاره کرد.

 

واژه‌هاي كليدي: بحران كردستان، پيشمرگان مسلمان كُرد، امنیت پایدار،شورش ، جنگ های چریکی،

ضد انقلاب،فرهنگی،تسلیم، بحران، پیشمرگ

 

 

مقدمه

در عصر حاضر، شورشگري يك پديده جهاني بوده و به ابزاري براي دخالت، تعديل وتغيير رفتار كشورهاي درگير با شورش تبديل شده است. از اين رو، بررسي اين پديدهبراي دولتها و پژوهشگران مطالعات امنيتي اهميت و ارزش بسياري دارد. جمهوري اسلامي ايران نيز از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي در شرايطي كه با تخليه قدرت رخداده در اثر سقوط رژيم پيشين، فاقد سيستم اداري، سياسي، نظامي، امنيتي و انتظامي قويو مؤثري بود، دچار اين پديده شد؛ نظير شورش گروه‌هاي  مخالف در خوزستان، جنگلهاي شمال، آمل و تركمن صحرا كه با هدف براندازي و تضعيف نظام جمهوري اسلامي ايران ايجاد شدند. اين وقايع هنگامي حاد شد، كه نظام جمهوري اسلامي ايران در حال شكل گيري بنيادها و پايه هاي حاكميت خويش بود و در برخورد با چنين بحرانهايي تجربه كافي نداشت.

امنیت كردستان به عنوان مهمترين، بزرگترين و طولاني ترين چالش داخلي، پس ازپيروزي انقلاب اسلامي به لحاظ سياسي با درخواستهاي گروه‌هاي  سياسي مخالف، آغازو با بهره گيري از شرايط داخلي و حمايت خارجي و با حمله مسلحانه به مراكز نظامي وغير نظامي وارد فاز نظامي شد. سياست دولت جمهوري اسلامي ايران حل موضوع ازطريق مذاكرات سياسي بو د. محصول فعاليت چنين سياستي، گفتگوهاي سياسي بانمايندگان و رهبران گروه‌هاي  مخالف دركردستان بو د. دولت با پيشنهادهايي كه برايمذاكره داشت از جمله تأكيد بر اعطاي حق خودگرداني، خواستار حل مسئله بدون توسلبه قوه قهريه بود، اما به دليل تندروي گروه‌هاي  مخالف و به ويژة نقش و مداخله دولتعراق، مأموريت هيئت‌هاي اعزامي به كردستان با شكست رو به رو شد و امكان برقرارينظم سياسي را از ناحيه دولت مركزي سلب كرد. لذا تمامي تلاشهاي دولت و نمايندگاناعزامي حضرت امام خميني(ره) براي جلوگيري از جنگ و خونريزي دركردستانبي نتيجه ماند.

به دنبال سركوب كميته هاي مردمي شهرهاي كردنشين از سوي گروه هاي سياسي شكل گيري بحران كُردستان و سازمان پيشمرگان مسلمان كُرد مخالف، يكي از اقدامات مهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بسيج مردم و تشكيل سازمان پيشمرگان مسلمان كُرد بود. با شكل گيري هسته اصلي اين سازمان دركرمانشاه، شاخه هاي آن در شهرهاي مختلف كردستان تشكيل و درسراسر مناطق كردنشين توسعه وگسترش يافت. با تشكيل سازمان پيشمرگان مسلمان كُرد، زمينه و بستر حركت سازمان يافته مردم كردستان جهت تامین امنیت منطقه کردستان تشکیل گردید.

با عنايت به نقش مؤثر اين سازمان در تامین امنیت منطقه کردستان همراه وهمگام با رزمندگان مهاجر، سؤال اصلي در اين مقاله اين است كه سازمان پيشمرگا ن مسلمان كُرد چه نقشي در تامین امنیت منطقه کردستان ايران داشت.

•    سؤال محوري اول آیا تشكيل سازمان پيشمرگان  مسلمان كُرد شيوه مناسبي براي مقابله با نا امني بوده و موجب ايجاد امنيت در كردستان شد.

•    وسوال دوم که در این مقاله میتوان طرح گردد؛ رابطه مستقيم ميان سازمان پيشمرگان مسلمان و برقراري امنيت دركردستان ايران ارائه گردیده است.

و همچنین عوامل تأثيرپذیردر ايجاد امنيت درمنطقه كردستان، به دنبال بررسي نقش سازمان پيشمرگا ن مسلمان كُرداست. به منظور، نقش مردم وسازمان پیشمرگان مسلمان کُرد در مقطعی پس ازپيروزي انقلاب و سياست امنيتي جمهوري اسلامي تشريح و در بخش بعدي مقاله،شكل گيري سازمان پيشمرگا ن مسلمان كُرد و دستاوردهاي آن آمده است، سرانجام نتيجه گيري، ارائه شده است.

 

«سازمان پیشمرگان مسلمان کرد »چگونه شکل گرفت:

 

در دوره‌ای که ضدانقلاب بر مناطق کرد‌نشین مسلط شده بود، مرد ممسلمان کُرد به استانهای همجوار مهاجرت کردند و اینگونه کردهای مسلمان فعال در برخورد با این گروهک های تروریستی همراه نظام شدند.  همین حرکت ها زمینه تشکیل سازمان «پیشمرگان کُردمسلمان» به همت «سردار شهیدمحمدبروجردی»،درپاییز 1358 شدکه با استقبال گسترده مردم غیورکرد همراه شد و در میان عموم به اصطلاح «قیادتموقت» شناخته شده و رواج پیدا کرد.

درسال 58زماني كه گروهك هاي رنگارنگ درعرصه هاي جامعه ظهور كردند، به دليل مماشاتي كه شد و بعضاً ناشي از شيطنت عده اي بود كه بنا بر جهت گيري فكري خود، مي خواستند كردستان را جولانگاه گروهك هاي بي شناسنامه بكنند. پاسداران از سنندج خارج شدند و به كرمانشاه مهاجرت كردند. مدتي دركرمانشاه با محمد بروجردي آشنا می شوند. جلسات متعددي با هم داشتند و در نهايت به اين نتيجه میرسند، كه اگر سريع اقدامی در مقابله با گروههای ضدانقلاب در کردستان صورت نگیرد، و نيروهاي انقلابي كردستان را منسجم نكنند، قطعاً در آينده با مشكل مواجه خواهند شد.

براساس اين تفكر، تصميم برتشکیل سازمان پيشمرگان مسلمان كُرد می گردد، و با استفاده از توان نيروهاي هوادار انقلاب اسلامي دركردستان به مبارزه با گروهك های ضد انقلاب  برمی خیزند.

بعد از سال 1359 ، وقتی گذرانسان به گوشه وکنارشهرها وروستاهای استان کردستان می افتاد ، آنچه مایهی امنیت وآسایش وآرامش می گشت ، وجود پایگاه ها ومقرهای سپاه وسازمان پیشمرگان مسلمان کرد بود . بدخواهان این امنیت رابرنمی تافتند ومدام باطرح نقشه های شیطانی ، زمینه ی سقوط آنها رافراهم می کردند. امامردان مردی که دراین سنگرها حضورداشتند ، هیچگاه تن به شکست ندادند، مردانه جنگیدند واز خود نام نیک برجای گذاشتند. جای جای این دیار، از خون فرزندانش رنگین است.کمتر کوچه ای درآن می توان یافت ، که بامشعل وجود شهیدی زینت نیافته باشد . پرداخت وتجلیل ایثار و مردانگی جوانان و دلاوران رزمنده ی کردستان امری خطیر و دشواراست و قطعاً از عهده ی این مقال خارج است.

 

نقش سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در تامین امنیت منطقه کردستان:

ورود سازمان پيشمرگا ن مسلمان كُرد به صحنه مبارزه با گروه های ضد انقلاب در منطقه، ضمن افزايش توانمندي هاي دفاع مردمي، مانع از بازگشت گروهای ضد انقلاب به شهرها و روستاها شد. درنتيجه مراكز جمعيت به عنوان نقطه اتكا، از كنترل ضد انقلاب خارج و ضد انقلاب متكي به جغرافيا شد؛ جغرافيايي كه در زمستان داراي مزيت نبود حمايت و پشتيباني فعال مردم مزاياي چشمگيري شامل كسب اطلاعات، تحصيل تداركات، تأمين نيروي انساني براي مديريت بحران در پي داشت.

جدايي و محروميت گروه هاي شورشي ازجمعيت غير نظامي، آنها را از مزاياي حياتي محروم كرد. مزايايي كه تداوم مبارزه رابراي شورش غير ممكن مي كرد. از سوي ديگر برخورداري ازمشاركت مردم، ضمن افزايش مشروعيت نظام، فرصتي را فراهم ساخت تا دولت، سازمانهاي خود را در زمينه فعالتيهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تقويت كند و سازمانهاي جديد را براي توسعه منطقه به وجود آورد.

شكل گيري سازمان پيشمرگان مسلمان كُرد و تعقيب سياست جذب نيروهاي بومي، واگذاري امور به كاركنان بومي را در يك فرايند اطمينان بخش وكارامد فراهم كرد. درنتيجه در سالهاي پاياني دهه 60 امكان ترخيص تعداد بسيار زيادي ازكاركنان غير بومي شاغل دركردستان ازطريق جايگزيني نيروهاي بومي فراهم گرديد، باشناسايي افراد مستعد وتوانمند،زمينه جذب نيروهاي بومي در سيستم اجرايي منطقه فراهم آمد.[1]

عوامل مختلفي درموفقيت سازمان پيشمرگا ن مسلمان كُرد مؤثر بودند كه از ميان آنهانقش اعتماد سازي و اتكاء به نخبگان محلي و هواداران بومي انقلاب برجسته بو د. در طولتاريخ، كردها در مواقعي كه دست به شورش مي زدند، پس از تسلط حكومت بر آنها، ازطرف حكومت مركزي اعلام عفو عمومي صادر مي شد كه در صورت تسليم با آنها كاري نداشتند. وبه عنوان تواب همکاری خوبی با سپاه وسازمان پیشمرگان مسلمان کرد در مقابله با گروههای ضد انقلاب داشتند.

بعد از پيروي انقلا ب اسلامي با توجه به جو حاكم در كردستان، چهرة حكومت جديد توسط گروه ها و احزاب مخالف مخدوش گرديد. علي رغم فرصت طلبي وتبليغات ضد دولتي گروه‌هاي  سياسي مخالف، جهت گيري سياست داخلي جمهورياسلامي در مورد كردستان، مسير صحيحي را پيمودند. اين جهت گيري صحيح مرهون دوراندیشی معمارانقلاب حضرت امام خميني(ره) بودكه از همان ابتداي ناآرامي ها دراستان كردستان، رهنمودهاي راهبردي خود را درنحوة برخورد با مردم وگروه هاي سياسي مخالف ابراز داشتند. ايشان قائل به تفكيك بين مردم وگروه هاي معارض بودند و برخورد متفاوت با هر يك راسفارش مي كردند.

يعني با مردم محبت و با ضد انقلاب شدت عمل.در مقابله با تحركات گروه‌هاي  معارض، برخورد نهادهاي مقابله كننده از جمله دولتمركزي و نيروهاي اعزامي از مركزبا گروهها وتود ههاي مردم كردستان منجر به افزايش آگاهي هاي سياسي عمومي شد. نوع كيفيت نيروهاي اعزامي به كردستان در آغاز بحران،نيروهاي صرف نظامي نبودند.

نيروهايي كه در كردستان حاضر شدند برآمده ازجريانهاي سياسي انقلاب بودند. كردستان هيچگاه اين حجم از نيروهاي خوش فكربالقوه و بالفعل را درتاريخ حيات سياسي خود مشاهده نكرده بود. شايد اگر آمارگيرينسبتاً دقيق صورت گرفته بود نشان می داد، كه بيشترین نيروهاي اعزامي داوطلب كه درشروعبحران از شهرهاي مختلف ايران به كردستان رفتند، بعداً درگسترش و پيشرفت مديريتي وسازماني در مناطق خود چقدر موفق بوده اند. (سليماني، 1380)

يكي ازمهمترين علل موفقيت دولت دربرقراري امنيت كردستان، حضور بهترين ودرخشان ترين چهره هاي مديريتي و فكري بود كه به عشق امام(ره) وانقلاب به منطقه اعزام شدند. اگر چه با شروع جنگ تحميلي از اين حضور كاسته شد، ولي با اين حالهمان تقدم يك سال و نيم مسائل كردستان نسبت به مسائل جنگ، باعث شد كه حلمسائل كردستان براي بخشي از نيروهاي مستقر دركردستان دراولويت اول باقي بماند ومسائل كردستان چه درسطح نيروهاي غير بومي و چه در سطح ملي اهميت خود را بازيابد.گرچه گرايش نيروهاي خوش فكر و سياسي كردستان را نمي توان درحد ايده آل دانست ولي تداوم حضور تعدادي از اين نيروها باعث تداوم يك نگرش واحد دركردستان بين عناصر غيربومي گرديد.

 

امنیت کردستان مدیون گام های استوار پیشمرگان کرد

همزمان با روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی، تحرکات گروهک های ضد انقلاب در استان کردستان آغاز شد و با آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله از جانب رژیم بعث عراق، تحرکات مختلف این گروهک ها نیز شدت گرفت و رزمندگان در دو جبهه مختلف به جنگ با دشمنان نظام اسلامی پرداختند.

در حالی که روند پاک سازی مناطق مختلف کردستان از وجود عناصر ضد انقلاب ادامه داشت و بسیاری از مردم بومی منطقه با حضور در میان نیروهای انقلاب اسلامی به عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمده بودند و در راستای نهادینه کردن امنیت در این منطقه که بعد از پیروزی انقلاب وضعیت نامشخصی داشت، مشارکت جدی و فعالی داشتند ولی فعالیت های افراد فریب خورده و وابسته به گروهک های ضد انقلاب نیز وارد روند رو به رشدی شده بود.

 

مهاجرت اعضای کمیته های انقلاب اسلامی کردستان به کرمانشاه

در کنار عضویت تعدادی از مردم بومی استان کردستان در کمیته های موقت انقلاب اسلامی برای دست گرفتن اداره امور مناطق شهری و روستایی استان کردستان، تحرکات ضد انقلاب نیز شدت بیشتری به خود گرفت و کار به جایی رسید که بر اثر فشارهای گروهک ها بسیاری از مسئولان کمیتههای استان کردستان که از نیروهای بومی بودند، به استان های همجوار از جمله کرمانشاه و همدان و در مواردی به تهران مهاجرت کردند.

شهید بروجردی به عنوان فرمانده سپاه منطقه هفت کشور که آن زمان در کرمانشاه مستقر بود در منطقه حضور داشت و بعد از قبول این مسئولیت ارتباط جدی و گسترده ای را با مردم بومی منطقه به ویژه در شهرهای کردنشین غرب کشور برقرار کرده و به نحو بسیار شایسته و مناسبی از اعضای کمیته های انقلاب که مجبور به ترک استان کردستان شده بودند، در کرمانشاه استقبال کرد.

در راستای نهادینه کردن امنیت در این استان و مقابله با ضد انقلاب، پیشمرگان مسلمان کُرد در صحنه های سخت و در اجرای عملیات های مختلف بر علیه ضد انقلاب به عنوان چشم فرماندهان محسوب می شدند و در گرفتاری های متعدد نیز گره گشا بودند.

 

طرح اولیه تاسیس سازمان پیشمرگان کرد توسط شهید محمد بروجردی و از سال 58 اجرایی شد:

همانطور که توضیح داده شد؛ طرح اولیه تاسیس و تشکیل سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در همین روزهای سال 58 و قبل از آغاز جنگ تحمیلی در کرمانشاه و با تلاش شهید بروجردی و تعدادی از نیروهای بومی منطقه و اعضای کمیته انقلاب اسلامی که مجبور به ترک کردستان شده بودند، شکل گرفت و بعد از گذشت چند سال، سازمان پیشمرگان کُرد مسلمان به جایی رسید که در بسیاری از عملیات های مقابله با ضد انقلاب و همچنین هشت سال دفاع مقدّس نقش ویژه و حیاتی بر عهده گرفت.

شهید بروجردی موفق شد که در سال ۵۸ و با مشارکت نیروهای بومی منطقه و علاقمندان به نظام اسلامی سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد را در سنندج تشکیل و سپس "مامو رحیم احمدی" را به عنوان فرمانده آن منصوب کرد، که این سازمان در ادامه راه خدمات شایسته ای را به نظام اسلامیارائه کرد و سهم بسیار زیادی را در تامین و نهادینه کردن امنیت در استان کردستان برعهده داشت.

با تاسیس و راه اندازی اولیه سازمان پیشمرگان مسلمان کرد و عضویت بسیاری از نیروهای بومی و خوشنام منطقه باعث شد تا خیلی سریعتر از آن چه که موسسان فکر می کردند، این سازمان شکل رسمی به خود بگیرد و به عنوان یک نیروی چریکی و عملیاتی در صحنه های مختلف به دفاع از کیان نظام اسلامی بپردازد.

با حضور نیروهای بومی جایگاه و نقش پیشمرگان کرد ارتقاء پیدا کرد:

در حالی که در ابتدا هدف از تشکیل و راه اندازی پیشمرگان مسلمان کرد مقابله با ضد انقلاب در استان کردستان و پاک سازی این منطقه از وجود افراد فریب خورده بود ولی بعد از گذشت یک سال و با آغاز جنگ تحمیلی سازمان پیشمرگان مسلمان کرد با هدایت شهید بروجردی و مشارکت بسیاری از مردم منطقه نقش بسیار مهمی را در عملیات های مختلف هشت سال دفاع مقدّس در مناطق مختلف استان بر عهده گرفت.

پس از شهادت شهید بروجردی در اول خرداد سال 62، فعالیت های سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در منطقه همچنان ادامه پیدا کرد و با افزایش چشم گیر نیروهای بومی در این سازمان بر تاثیر گذاری آن در منطقه افزوده می شد و در اکثر عملیات های مقابله با ضد انقلاب و جنگ تحمیلیدر منطقه ردپایی از اعضا این سازمان وجود داشت.

در تشکیل سازمانپيشمرگان مسلمان كرد مرحوم رحیم احمدی(مامو رحیم) در خاطراتش می گوید:

بعد از اين تصميم دو نفري- من و شهيد بروجردي- به تهران رفتيم و در آنجا خدمت حضرت امام خميني (ره) رسيديم و موضوع را براي ايشان توضيح داديم. حضرت امام (ره) موافقت فرمودند. پس از موافقت امام (ره)، خدمت حضرت آيت الله خامنه اي كه درآن زمان امام جمعه تهران بودند، رسيديم. ايشان هم از پيشنهاد ما استقبال كردند و راهنمايي هاي لازم را ارايه فرمودند. سپس به محضر هاشمي رفسنجاني كه در آن زمان رياست مجلس شوراي اسلامي را عهده دار بودند، حضور پیدا کردیم، و موافقت ايشان را هم گرفتيم. براي برخورداري از حمايت و پشتيباني مسئولين دولت، خدمت تعدادي از آنها هم رسيديم تا بتوانيم به سازمان، رسميت بيشتري ببخشيم. بعد از اين مرحله وارد فاز ساختار و سازمان و تشكيلات و برنامه ها شديم و براي اينكه درعمل با مشكلي مواجه نشويم، سازمان چند ماهي مخفيانه فعاليت كرد و پس از آن با تمهيد مقدمات كامل و تجهيز سازمان و عضوگيري،موجوديت سازمان را اعلام كرديم و بعد از مدت كوتاهي با سازماندهي نيروهاي عضو، اولين عمليات را به منظور آزادسازي شهر كامياران طرح ريزي كرديم و خوشبختانه موفق شديم.

 

پاسداران كه خدمت در كردستان را به عنوان تكليفي ديني انتخاب كرده بودند، تلاش مي كردند:[2]

 • اولاً: با مردم كرد با رأفت و عطوفتاسلامي رفتار كنند؛
 • ثانياً : توده مردم مسلمان كُرد را به عنوان برادران و خواهران دينيخود بنگرند؛
 • ثالثاً : در ياري رساندن به تود ه هاي نيازمند كُرد از هيچ كوششي دريغنورزند؛
 • رابعاً : به هنگام پاكسازي شهرها و روستاها از آسيب رساندن به مردم بيگناهجلوگيري كنند؛
 • خامساً : از تحقير و نكوهش مردم ك رد بپرهيزند؛
 • سادساً : زمينه را برايتسليم شدن و نه كشتن عوامل فريب خورده گروههاي معارض فراهم سازند .

و در نهايت:تعاملي نزديك و صميمانه با مردم كُرد برقرار سازند[3].

 

اقدامات توسعه اي دولت در كنار رفتار و عملكرد اسلامي پاسداران توانست برنگرش‌هاي مردم كُرد تأثير مثبت بگذارد.

آشكار است كه رفتار عملي و شيوه برخوردفرماندهان سپاه بيش از همه بر نگرش مردم تأثير مثبت گذاشته است. چه اينان خودسرمشق ساير نيروها بود ه اند و به همين دليل، مردم كُرد هرگز گشاد ه رويي، اخلاق نيكو ومردم داري فرماندهاني همچون محمد بروجردي، ناصر كاظمي، ابوعمار، طياره و احمدمتوسليان را از ياد نمي برند. اينان به ميان مردم مي رفتند و با آنان به گفتگو مي نشستند. درجشن و شادي و عزا و ماتم مردم شركت مي كردند، نيازمند يهاي مردم را تا حد ممکن برآوردمی کردند.

 

دستاوردهاي سازمان پيشمرگان مسلمان كُرد[4]

تشكيل سازمان پيشمرگا ن مسلمان كُرد متشكل از نيروهاي بومي و برخوردار ازانگيزه هاي قوي به عنوان هستة اوليه و هستة اصلي، آميختگي ميان مردم و امنيتكردستان را برقرار كرد و با بها دادن به نقش آنها، زمينه همكاري و مشاركت گسترده وفعال مردم فراهم شد. از آنجا كه ضد انقلاب تلاش بسيار داشت تا مردم را از حكومتبيگانه كرده و حمايت آنها را از انگيزه شورش به دست آورد، حضور سازمان يافته مردمدر مبارزه با اين سازمان يك شكست سياسي بزرگ براي شورشگران در پي داشت. بارشد و توسعه هر چه بيشتر حركتهاي مردمي، دولت با پذيرش مسئوليت آموزش،سازماندهي و تجهيز آنها، از نيروهاي مردمي براي آزادسازي مناطق تحت اشغالضدانقلاب در منطقه کردستان بهر ه مند شد. پیشمرگان مسلمان در این سازمان به دليل بومي بودن و آشنايي با منطقهدر عمليات آزاد سازي و حفظ آن، نقش برجسته اي همراه رزمندگان مهاجرايفا كردند كه در نهايت منجر بهايجاد امنيت و اعاده حاكميت دولت در مراكزپر جمعيت شد كه از ميان آنها ميتوان بهموارد زير اشاره كرد:

 1. آزاد سازي شهر كامياران؛
 2. آزاد سازي شهر باينگان و دفع تهاجم نظامي ضد انقلاب به شهر
 3. آزاد سازي شهر نودشه
 4. دفاع از شهر پاوه
 5. آزاد سازی روستاههای که پایگاه ضد انقلاب در ان مستقر بود.
 6. آزاد سازی محورههای مواصلاتی کردستان

انگيزه عوامل مؤثر بر موفقيت سازمان پيشمرگا ن مسلمان کرد در زمان بحران کردستان:

1. پس از پاكسازي دزلي [يكي از روستاهاي شهرستان مريوان] برادر احمد [متوسليان] مرد م روستا را جمع كرد وبراي آنها سخنراني كر د. او پس از سخنراني به گفتگو با مردم پرداخت و ضمن آن متوجه شد كه مردم روستا، چونمدت زيادي به سبب حضور گروهک منحله دمكرات محاصره بود هاند، به شدت از كمبود مواد غذايي، دارويي وبهداشتي رنج مي برند. به همين خاطر با صد اي بلند، به گونه اي كه همه بشنوند، اعلام كرد: مردم من ديگر به روستاي شما نمي آيم مگر اينكه با خود مواد غذايي و دارويي بياورم، و بلافاصله با مردم خداحافظي كرد و رفت. اما يك هفته نگذشته بود كه چند كاميون مواد غذايي و بهداشتي و دارويي به دزلي آورند.(به نقل از الياسي، 1383)

طي نظرسنجي كه طي دو مرحله و به صورت نيمه محسوس و نامحسوس توسط اساتيد و پژوهشگران دانشكده علوماجتماعي دانشگاه تهران درسالهاي 65 و 66 صورت گرفت، بيشترين محبوبيت را سازمانهاي نظامي داشتند كه درصدر آن سپاه قرار داشت.[5]

2. حضرت امام خميني در مصاحبه با حسنين هيكل نويسنده مصري در تاريخ 28 آذرماه 1358 فرمودند؛ دراصل نه كرد و نه آذربايجاني با ما مواجه نيستند، البته يك تبليغاتي دركردستان همان اشخاص خارجي كردند كهخيال كردند كه يك تفرقهاي بين كرد وغيركرد و بين اقليتهاي اينجا وغيرآن هست و اين براي اين است كهاسلام را درست نمي گذارند ما معرفي كنيم.من اين اميد را دارم كه اگر اسلام را آن طوري كه ما ميخواهيم دراينجا تحقق پيدا كند، پياده شود، نه كرد، نه لر، نه ترك و نه ساير قشرها كه هستند هيچ يك ازاينها اصلاً نخواهندكه خودشان علي حده باشند. علي حده بودن براي اين است كه دولت مركزي بخواهد بر آنها يك تحميلاتي بكنند.

مثل همين است كه اول گفتيم كه تا گفته ميشود رژيم، دولت و اينها، مردم توي ذهنشان همان رژيم سابق و هماندولتهاي سابق مي آيد كه در تهران نشسته بودند و تحميل مي كردند، به قشرهاي ايرا ن، زور مي گفتند و آنها را ازورود به دانشگاه ومحيط هايي كه به آنها آگاهيمي داد، محروم مي كردند و تمام ذخايرشان را به ديگران مي دادند.

3. بسياري ازكارشناسان مسائل كردستان نيز تأكيد مي كنند كه بسياري از8000 پيشمرگي كه طي سالهاي بحرانكردستان خود را تسليم نيروهاي جمهوري اسلامي كردند، تحت تأثير رويكرد و روية فرهنگي سپاه و نه رويةقهرآميز آن قرار گرفته بودند.

تسليح عشاير و پيوستن آنها به پيشمرگان مسلمان كه عمدتاً در شمال كردستان وبخشي در جنوب كردستان صورت گرفت، تحت تأثير اين عامل بودند. نفوذ رؤسايعشاير و همراهي آنها با اين جريان از مهمترين عوامل مؤثر بر مشاركت فعال مردم بهشمار مي آيد. علاوه بر نقش رهبران عشاير، وجود انگيز ه هاي مذهبي، نقش روحانيت رادر پذيرش مشاركت فعال از سوي مردم برجسته ساخت. اگر چه سازمان روحانيت منطقهبه دليل فروپاشي ساختاري و نبود هسته هاي رهبري و هدايتگر نتوانست يك جريان قويمذهبي ومردمي در مقابله با ضد انقلاب به وجود آورد، ولي به دليل گرايشهايماركسيستي و افكار چپ گرايانه گروههاي معارض ومخالفت شديد آنها با روحانيت،زمينه جذب آنها به نهادهاي انقلابي را فراهم كرد. احزاب و گروههاي ضد انقلاب،روحانيت منطقه را متهم به وابستگي كردند و درصدد نابودي آنها بودند و تعدادي از آنهارا نيز به درجه رفیع شهادت رساندند.

1. اين شيوه برخورد خصمانه گروههاي معارض موجب جذباين گروه ازروحانيون شد و اولين هسته هاي سازماندهي روحانيت منطقه با كمك نهادهاي انقلاب به وجود آمد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در ابتدا محور فعاليتهايسياسي، فرهنگي، اجتماعي و نظامي در منطقه بود، به ايجاد و سازماندهي اولين هسته هاي روحانيت در يك بستر اجتماعي مردمي و انقلابي پرداخت. با سركوب گروه هاي شورش گر و ايجاد مركز بزرگ اسلامي غرب كشور درسال 1359، تلاش و فعاليت اين مركز براي احياي سازمان روحانيت اهل سنت منطقه شروع شد. فعاليتهاي حمايتي اينمركز موجب شد كه روحانيون مردمي جذب و تشكيلات روحانيت كردستان پايه گذاري شود.[6]

تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهد كه ميزان نفوذ اجتماعي روحانيون در ميانمردم كردستان به ويژه مناطق روستايي از نقاط قوت بالایی برخورداربوده است. در نتيجه روستاها در طول سالهاي بحراني، 60 روحاني توسط ضد انقلاب به درجه رفیع شهادت رسيده اند.

کردستان ازجمله مناطقي بوده  كه ماموستاههای(روحانی) آن با نظام و انقلاب همراه بوده و مردم را به سوي هواداري ازانقلاب و نظام هدايت نموده اند، مردم روستا به همراه روحاني روستا تسليح شده و از روستاهاي خود دفاع كرده و ضد انقلاب را متواري كرده اند.[7]

علاوه براين،ازجمله عوامل عمده ديگركه دركاركرد موفقيت آميز سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد نقش مؤثرايفا كردند مي توان به عامل ايجاد امنيت اشاره كرد:

ايجاد امنيت براي مردميك حقيقت بديهي درجريان منازعه شورش و ضدشورش است كه مردم وفاداري وحمايت خود را به طرفي اعلام مي كنند كه بهترازآنها حفاظت كند. بدين ترتيبنيروهاي دولتي بايد ازمردم در مقابل تمامي طيف غارت به وسيله عناصر نظامي و واحدهاي چريكي شورش حفاظت كند. اين كار بايد با جلوگيري از ترور رهبران محلي،ممانعت از تهييج جوانان براي پيوستن به شورشيان و جلوگيري از دريافت ماليات از مردم و اشغال خانه هاي شخصي وغارت اموال مردم صورت بگيرد. به مجرد اينكه مردمتشخيص دهند متصديان رژيم مي توانند از آنها حراست كنند و خير و سلامت مردم رامي خواهند، به پشتيباني فعال از دولت و مشاركت در عمليات ضد شورش می پرداختند. بر اين اساس، بعد از آزاد سازي و استقرار امنيت نسبي، استقبالمردم از پيوستن به پيشمرگان مسلمان کرد در منطقه چشمگير بود.

از جمله عوامل ديگر مي توان به هماهنگ سازي نهادهاي نظامي و سياسي اشاره كرد.[8]

با توجه به ماهيت و ابعاد شورش، دولت براي مقابله با شورش به طرحهاي ادغام شده سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي ورواني كه ازاعتبارات دولتي بهر ه مند است، نيازدارد. برخي از صاحبنظران براساس بررسيهاي خود، نظريه هايي مبني برهماهنگ سازي عمليات سياسي و نظامي براي جلب حمايت و تأمين وفاداري مردمپايه ريزي كرده اند. از اين رو، موفقيت ضد شورش ازطريق بكارگيري چارچوباستراتژيك و همه گير و به هم پيوسته، كه مقابله با تمامي جنبه هاي شورش را در خودجمع داشت، امكان پذير است. برهمين اساس راهبرد ضد شورش، عملياتي پيچيده است،كه نيازمند متحد ساختن و ايجاد هماهنگي ميان سازمانها و منابع مختلف است.

فرماندهان سپاه معتقد بودند كه مديريت بحران كردستان مستلزم راهبردي است كهشكل گيري بحران كُردستان و سازمان پيشمرگان مسلمان كُرد تمام ابعاد بحران را در برگيرد واز كليه منابع نظامي و غير نظامي استفاده شود. لذاهماهنگ سازي سازما نهاي لشكري و كشوري به عنوان يك ضرورت مورد توجه قرارستاد عمليات دولت درگرفت.

 اولين اقدام جهت هماهنگ سازي امور با تشكيلدر آبان ماه 1358 صورت گرفت. تشكيل اين ستاد اولين اقدام دولت دركردستان بود كه براي هماهنگي فعاليتهاي نظامي و غير نظامي به عمل آمد. علی رغم برخي مشكلات سالهاي ابتدايي بحران كردستان، اقدامات اساسي از جمله تشكيل قرارگاه حمزه سيدالشهد ا(ع) براي ايجاد تمركز و هماهنگي ميان سازمانهاي كشوري و لشكريصورت گرفت كه منجر به رفع هماهنگي در صحنه مديريت بحران شد.

 

نقش شهيد بروجردي در ايجاد سازمان پيشمرگان كرد[9]

در نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، زماني كه عوامل داخلي ابرقدرت ها، فتنه وآشوب را در مناطق كُردنشين به راه انداختند، با فرمان تاريخي حضرت امام (ره) مبني بر مقابله و سركوب ضدانقلاب، عازم پاوه شد.

 حضور آن شهيد دركردستان (كه تا آخرين لحظات حياتش ادامه داشت) منشا خيرات و بركات زيادي گرديد. پس از تصويب طرح تشكيل سازمان پيشمرگان كُرد مسلمان، مسئوليت اين كار از طرف شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي و حجت‌الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني به ايشان سپرده شد. اقدامات موثر اين تشكيلات در كردستان، سازماندهي ضدانقلاب و نقشه‌هاي مزورانه اجنبي‌پرستان را برهم زد و آرزوي ايجاد اسرائيل دوم در كردستان را در دل آمريكا و اياديش دفن كرد.

در كردستان تمام حركات ضدانقلاب را به عنوان فرمانده عمليات زير نظر داشت. در جريانات پاوه، درگيري سنندج و حوادث دردناك شهرهاي كردستان همواره يكه‌تاز مقابله با ضدانقلاب بود و شهرها يكي پس از ديگري با دلاوري هاي شهيد بروجردي و يارانش آزاد شد. با اين كه به او توصيه شده بود كه در خط اول نباشد، اما هميشه در پيشاپيش نيروها حركت مي‌كرد. بارها و بارها در محاصره ضدانقلاب افتاد، اما هر بار با شگفتي تمام، خود و همرزمانش را از محاصره خارج ساخت. او كه در اين مدت با تشكيل يك ستاد عملياتي در شمالغرب، فرماندهي پاسداران و بسيجياني را كه به كردستان مي‌رفتند برعهده گرفته بود، موفق شد تا اكثر مناطق آلوده را پاكسازي كند.

سردار شهید پس از این فرمان در بیشتر شهرهای کردستان عناصر مؤثر و معتقد به نظام را مسلح کرد. دلیل تشکیل این سازمان را چنین بیان می کرد که «ما باید به ابرقدرت‌ها بفهمانیم که صف مردم از ضد انقلاب جداست و مردم جمهوری اسلامی را می‌خواهند. با تشکیل این سازمان و آغاز عملیات‌های مسلحانه خط بطلانی بر تبلیغات سوء استکبار جهانی کشیده شد و داغ ایجاد اسرائیل دوم، کردستان را به دل آمریکا و ایادیش گذاشت. با شروع جنگ تحمیلی، محمد بروجردی و چند تن از همرزمانش با محاصره شهر سرپل ذهاب به آن شهر رفتند و شهر را از سقوط حتمی نجات دادند. شهید بروجردی دراین عملیات از ناحیه دست مجروح شد. وی از عملیات‌های جنوب نیز غافل نبود و در عملیات مطلع الفجر و فتح‌المبین شرکت جست.

شهید بروجردی و شهید کاظمی جزوکسانی بودند که از ابتدای تشکیل سازمان پیشمرگان مسلمان تا زمانی که به شهادت رسیدند، در کنار پیشمرگان مسلمان کُرد و از طراحان اصلی عملیات ها بودند و خود جزو فرماندهان محسوب می شدند.

هم بنده و هم دیگر پیشمرگان، رابطه عاطفی بسیار خوبی با این دو بزرگوار داشتیم. در طراحی نقشه های عملیاتی چند نفری بودیم که آن دو شهید سعید را همراهی می کردیم. خیلی وقت ها پیش می آمد که برای طرح یک نقشه تا صبح بیدار بمانیم و آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم و سپس با فراهم نمودن مقدمات آن را عملیاتی کنیم.

    بعضی اوقات ساعت های متوالی روییک نقشه کار می کردیم و بعد از خستگی فراوان خیلی راحت نقشه را پاره می کردیم و به این نتیجه می رسیدیم که این کار ایراد دارد، باید نشست و نقشه دیگری را طراحی کرد که بتوان با کمترین تلفات بیشترین ضربه را به دشمن زد.

    هیچ وقت، ساعت ها کار این عزیزان را بر روی طرح ها و نقشه های عملیاتی فراموش نمی کنم که علی رغم خستگی بسیار خم به ابرو نمی آوردند و برای رسیدن به هدف از هیچ ایثار و تلاشی دریغ نمی کردند.

 

یادنامه سازمان پیشمرگان مسلمان کرد:

مرداني که در دزلي و سه راه حزب الله، آبيدار،دره شيطان، آربابا، دره پمدان و ... ايستادند و نام«سازمان پيشمرگان مسلمان کرد»را برتارک تاريخ اين سرزمين جاودانه کردند.

حضرت امام در ديدار با برخي از اعضاي سازمان در سال 59 مي فرمايند:

حضرت امام (ره) در اين زمينه بيانات جالبي دارند. از جمله اينكه مي‌فرمايند:‌ «ما در كردستان با كفر مي‌جنگيم، نه با كرد!» ايشان با درايت خاصي كه داشتند در همان ابتدا موضوع مردم را از گروهك‌ها جدا كردند و خطاب به پيشمرگان فرمودند: «كردستان مال شماست، خود شما آنجا را تصفيه كنيد.»

«من از اين جوان هاي پيشمرگ که به راستي اثبات کردند فداکار اسلام هستند و لشگر پيغمبر اسلام هستند، تشکر مي کنم. من به شما علاقه دارم، علاقه يک مسلم به مسلم و يک پدر به فرزند، و شما را دعا مي کنم. از وقتي که شما قيام کرده ايد در مقابل اشرارودرمقابل اشخاصي که مي خواستند نهضت اسلامي را سرکوب کنند، من از شما با تمام قوا پشتيباني وهم دعا کردم، خداوند شما را ان شاء الله براي اسلام حفظ کند و شما جوانها را در پيشگاه خداي مقدّس بزرگ آبرومند کند.»

حضرت آيت الله خامنه اي(مد ظله العالی)نيز در سفرپر خیر وبرکت ایشان  به استان کردستان فرمودند: »ياد مجموعه رشيد و پرافتخار پيشمرگان کرد مسلمان هرگز از خاطره آن کساني که مجاهدات آنها را ديدند، نخواهد رفت. به ارواح آنها - که پنج هزار و چهارصد شهيد از مردم اين استان به شهادت رسيدند - درود مي فرستيم و به آن کساني که از آنها باقي هستند و به خانواده هاي آنها سلام مي کنيم. از خداوند متعال براي همه آنها رحمت و مغفرت ميخواهيم.»

متاسفانه ادبيات بسيار اندکي در مورد رشادت هاي پيشمرگان وجود دارد و بيم آن مي رود آيندگان از خاطره آن حماسه ها و رشادت ها محروم شوند. داستان رفاقت و همدلي پشمرگان با مرداني چون چمران، حاج احمد متوسليان، محمود کاوه و بالاخره بروجردي - مسيح کردستان- از فصول خواندني کتاب مقاومت مردمان ايران زمين است.

 

خاطرات پیشمرگان مسلمان کرد در كنار حضرت آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی):

کردستاني ها به عنوان بخشي از ملت قهرمان و ظلم ستيز ايران اسلامي در سال 1357 همراه و همگام با ملت ايران نداي رهايي امامشان را لبيک گفته و با کوله باري از درد تبعيض و محروميت هاي نظام ستم شاهي و خانسالاري، بساط سلطه طاغوت را در هم پيچيدند و همراه با ايرانيان بهار آزادي را در لواي نظام اسلامي جشن گرفتند.

البته جشن آزادي مردم کردستان که با استقرار نظام اسلامي افق روشني را براي آنان ترسيم کرده بود، ديري نپاييد و ايادي استکبار به عنوان حامي طاغوت در پوشش گروهک هاي ليبرال و مارکسيسم، شيريني اين ايام را به کام اين مردمان به تلخي کشاندند.

حضور گروهک هاي ضد انقلاب که ناامني کردستان را با هدف جلوگيري از توسعه، رفع محروميت هاي منطقه با حمايت هاي علني رژيم بعثي عراق و استکبار جهاني در دستور کار داشتند در عمل موجب کند شدن حرکت کاروان توسعه استان شد، به نحوي که موجب عقب ماندگي استان از اين کاروان گرديد.

به رغم تلاش ضد انقلاب براي متوقف شدن روند توسعه، اين روند هر چند به کندي ولي پيش رفت و کردستاني ها طعم شيرين توسعه و ترقي را در قالب خدمات 30 ساله نظام جمهوري اسلامي با عنايت ويژه مسوولان نظام تجربه کردند.

کردستان امروز درسايه نظام اسلامي و با زدوده شدن سايه شوم ضد انقلاب از محروميت هاي گذشته به عنوان قصه هاي پر غصه ياد مي کند و در همه عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي حرف براي گفتن دارد.

روند توسعه استان کردستان با هدف جبران عقب ماندگي هاي تحميلي ناشي از حضور ضد انقلاب در قالب سفر استاني مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) شتاب بيشتري گرفت ، که با سفر رهبر معظم انقلاب در 22 ارديبهشت ماه امسال محقق شد.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی)درسفر به استان کردستان فرمودند:

هر كسى در آن سالهاى اول - از اين جوانهائى كه از اقصى نقاط كشور براى مجاهدت به اينجا مى‏آمدند - آمد و مدتى در اينجا ماند، نسبت به مردم استان كردستان علاقه‏ى قلبى پيدا كرد. جوانان پرشور و پرحماسه‏اى كه از خراسان و از اصفهان و از فارس و از تهران و از بقيه‏ى استانهاى كشور آمدند و چند صباحى را در سنندج و سقز و مريوان و بقيه‏ى شهرهاى اين استان گذرانيدند، وقتى برگشتند حامل پيام محبت بودند؛ دلبسته‏ى مردم كُرد بودند؛ اين كه ميگوئيم اينجا يك استان فرهنگى است، به خاطر انعكاس رفتار مهربانانه‏ى مردم كُرد است. عكس قضيه هم صادق است و هنوز در استان، ياد آن جوانان سلحشورى كه از نقاط ديگر آمدند و اينجا فداكارى كردند، در دلها و ذهنها حاضر است. من اطلاع دارم، ياد شهيد كاوه،ياد شهيد صياد، ياد متوسليان، ياد ناصر كاظمى، ياد احمد كاظمى و ياد شهيد بروجردى - اين جوانانى كه عمرى را در اينجا گذراندند و جانشان را كف دست گرفتند - در ياد مردم اين استان زنده است. خدا را سپاسگزاريم كه دشمن نتوانست به مقاصد خود برسد.

1. حضرت امام خميني(رض) بعد از پيروزي انقلاب، فرمان اختصاص پول يك روز فروش نفت را براي بازسازيخرابيهاي كردستان صادر فرمودند و مقررداشتند كه مسئولين دراسرع وقت براي اجراي اين امر دست به كار شوند.

2. اين رفتار و اقدامات شامل خانواد ه هاي گروههاي معارض نيز ميشد. سپاه از بدو ورود به مناطقكردنشين با رفتار عطوفت آميز و با ارائه الگوهاي رفتاري اسلام با خانواد ه هاي اعضايگروههاي شورشگر رفتار مي كرد.

2. تحت تأثيرهمين رويه و رويكرد بود كه بسياري ازاعضاي گروههاي ضد انقلاب خود را تسليم سپاه كردند.

4.سپاه پس ازپاكسازي مناطق و بازپس گيري مناطق اشغالي وتا قبل از شروع به كاردستگاههاي دولتي، خود را پاسخگوي نيازهاي مردم مي دانست. لذا بلافاصله بامردمياري و خدما ت رساني به مردم كردستان تلاش مي كرد تا مردم طعم شيرين حضوردولت اسلامي را احساس نمايند.

حضرت آيت الله خامنه اي به منظور ديدار با رزمندگان و پيشمرگان مسلمان كُرد به منطقه مريوان آمده بودند. مدتي را درخدمت ايشان بوديم. ايامي را در منطقه بود واز نظر معنوي از وجودشان بسيار فيض برديم. نسبت به پيشمرگان بسيار لطف داشتند و محبت مي كردند. عكس هاي زيادي با هم گرفته ايم كه برايم خيلي ارزشمند است. آمدن ايشان و ماندنشان نزد پيشمرگان، دليل براهميتي بود كه سازمان درآن زمان براي نظام داشت اين موضوع را حضرت امام(ره) بارها درصحبت هايشان مورد اشاره قرار داده اند.

مقام معظم رهبری مدتي کوتاهی كه در دزلي بودند، در كنار پيشمرگان و با آنان بسيار مأنوس بودند. تأثير بسيار فراواني درروحيه پيشمرگان مسلمان کُردداشت. سفارش بسيار مهمي كه حضرت ايشان داشتند، مردمداري و برخورد صحيح و اسلامي با مردم بود كه ما اين نصيحت و سفارش را آويزه گوش خود كرديم و برابر آن عمل نموديم.

 

رهبر معظم انقلاب اسلامی از زبان پیشمرگان مسلمان كرد[10]

وصف رهبر معظم انقلاب اسلامی وسفرهای ایشان درسالهای 1360 و 1367 به استان كردستان و شهرستان مریوان از زبان پیشمرگان مسلمان كرد شنیدنی و خواندنی است.حضرت آیت الله خامنه ایدرسفربه كردستان سال1388 دردیدار عمومی با مردم مریوانفرصتی را فراهم آورد تا با شماری از پیشمرگان مسلمان این منطقه گفت وگو نمایند:

"محمدصالح فرجادى" یكی از این افراد با اشتیاق خاص از حضور رهبر انقلاب اسلامی در كردستان، مریوان و دزلی در سال 1360 یاد كرد و گفت: در دزلی همراه ایشان بودم. وی مهم ترین خاطره خود را از آن زمان این گونه بیان كرد: هواپیمای عراقی آنجا آمد؛ منطقه را بمباران كرد؛ آقا را به خانه ای بردیم و ایشان آنجا استراحت كردند.

این پیشمرگ كُرد افزود: سپس ایشان به مریوان و سازمان پیشمرگان کُرد مسلمان رفتند و آنجا غذا خوردند.

وی با تعصبی كه دركلامش نمایان بود، به حضورش در مجموعه پیشمرگان از سال 1359 اشاره و اضافه كرد: از آن زمان سرباز امام بوده ایم و اكنون هم در خط ولایت هستیم.

فرجادی گفت: رهبر انقلاب اسلامی با سفر امروز سه بار است كه به مریوان سفر می كنند؛ سفر اول كه آمدند، نماینده امام (ره) در شورای عالی دفاع بودند.وی از تكرار نام "سيدعلى" بین مردم و مبارزان این منطقه سخن گفت و افزود: مردم مریوان به رهبر انقلاب اسلامی به ویژه گفتار و نگاه ایشان علاقه خاص دارند.این رزمنده سالهای دفاع مقدّس با لحن دیگری تاكید كرد كه رهبری در كردستان جایگاه خاصی دارد.

 

اعلام موجوديت سازمان پيشمرگان مسلمان كُرد [11]

کسانی که به عنوان رزمنده، گذری به کردستان داشته اند خوب به یاد دارند که
جنگ های داخلی درکردستان یک تفاوت فاحشی با جنگ و نبرد با نیروهای بعثی داشت.جنگ دراین منطقه جنگ پارتیزانی و چریکی بود و وجب به وجب خاک کردستان سنگر نبرد با دشمن بود.

    دشمن با شیوه های جنگ چریکی وجنگ نامنظم و عملیات های کوهستانی آشنایی داشت. آنچه به عنوان آنتی تزدرمقابل استراتژی جنگی ضدانقلاب باید مورد استفاده قرار می گرفت، تزی از نوع شیوه متداول دشمن بود وتنها سازمانی که ازاین شیوه بهره مند بود، سازمان پیشمرگان کرد بود، چرا که پیشمرگان کُرد با جغرافیای طبیعی و توپوگرافی منطقه آشنایی کامل داشتند و به سهولت می توانستند با دشمن وارد جنگ شوند وبا تاکتیک های ویژه، نقشه های ضدانقلاب را نقش برآب کنند.[12]

اگر نگاهی به عملیات های داخلی کردستان بیفکنیم، می بینیم؛ موفق ترین عملیات هایی که موجب کنده شدن ضدانقلاب از شهرها و روستاها شد، همان عملیات هایی بود که پیشمرگان مسلمان کُرد در آن نقش ایفا می کردند.

تعدادي از نيروهاي پیشمرگان مسلمان و طرفدار جمهوري اسلامي كه بعد از خروج پاسداران از شهرستانهاي استان كردستان به كرمانشاه مهاجرت كرده بودند توسط شهيد بروجردي سازماندهي وهسته اوليه سازمان پيشمرگان مسلمان كُرد شكل گرفت. اين تشكيلات نوپا با شركت درعمليات پاكسازي شهر كامياران اعلام موجوديت نمود. وبا صدور بيانه اي ضمن تشريح اوضاع منطقه كردستان و به خصوص شهر سنندج ، آمادگي خود را براي پاكسازي وخارج ساختن نيروهاي مسلح احزاب و گروههاي حاكم بر استان كردستان از تمام شهرهاي استان اعلام كرد. اين سازمان در اولين عمليات نظامي خود محور كرمانشاه كامياران- وكامياران سنندج را پاكسازي و سپس محورهاي دهگلان– سنندج ودهگلان موچش را پاكسازي نمودند .

و با اقدامات خائنانه دولت موقت و بویژه به دستور هیات حسن نیت لیبرال ها، کلیه مواضعی که وجب به وجب آنها با نثارخون رشید ترین جوانان این مرزو بوم ازچنگال پلید ضد انقلاب آزاد گشته بود، توسط « لیبرال دوله های موقت»، دو دستی تقدیمضد انقلاب گردید .

در این دوران سخت و مشقت بار، شهید محمد بروجردی نه تنها مایوس نشد طرح تشکیل«سازمان پیشمرگان کُرد مسلمان»را تدوین و به شورای عالی سپاه عرضه داشت. با وجود کارشکنی و مخالفت شدید لیبرالها خائن، این طرح با همفکرو همیاری پیگیر عناصر پیرو خط امام در شورای انقلاب، به ویژه شهید بزرگوار«آیت الله دکتر بهشتی » تصویب شد و مسئولیت تشکیل این سازمان نیز مستقیماً به خود «مسیح کردستان ؛ شهید محمّد بروجردی» محول گردید.

« شهید محمّد بروجردی»خود در یکی از جلسات توجیهی فرماندهان سپاه در غرب کشور، با بیانی گرم و گیرا، در این مورد گفته بود :[13]

« صف مردم کرد، از صف ضد انقلاب جداست. این مردم مسلمانند خواهان حکومت اسلامی اند. وقتی دست رحمت نظام برسر آنها گسترده شود، بدیهی است که سلاح بدست گرفته و با تمام قدرتشان، به مصداق آیه کریمه « اشداء علی الکفار»، با تجزیه طلبان ملحد خواهند جنگید ».

استقبال مردم مومن و محروم کردستان از امرتسلیح و شرکت در مدافعین انقلاب آن همه چشمگیر بودکه موازنه قدرت رادر منطقه به زیان گروهکهای تجزیه طلب برهم زد.

 

 

خدمات سازمان پيشمرگان مسلمان کُرد در پاکسازی کردستان:

«سازمان پيشمرگان مسلمان كُرد» از جمله نهادهايي است كه منشأ خدمات ارزنده‌اي شد، اما با همة تلاش‌ها و زحماتي كه عزيزان پيشمرگ متحمل شدند، برجستگي عمل آنها چنان كه سزاوار بود، منعكس نشده است.

سازمان پيشمرگان مسلمان كُرد در شرايطي به وجودآمد، كه ساية شوم گروهك‌هاي ضد انقلاب بر سراسر منطقةكردستان گسترده شده بود و در آن شرايط هر كسي را زهرة دفاع از انقلاب اسلامي ‌نبود، مگر آناني كه قلب شان مملو ازايمان بود و در اوج شهامت و درگستره‌اي كه ايدئولوژي‌هاي غيرخدايي در حال نشر و گسترش بود، به ميدان آمدند و سلاح شرافت ومردانگي برداشتند و به دفاع از انقلاب اسلامي ‌و آموزه‌هاي آيين رهايي ‌بخش محمدي پرداختند و اينكار در آن شرايط بسيارمهم بود.

به حق مي‌توان گفت جمعي كه در آن زمان در سازمان پيشمرگان مسلمان کُرد در كنار هم قرار گرفته ‌بودند، هدفي جز تحقيق فرمان و حاكميت قانون قرآن در جامعه نداشتند. جمعي متحد، متفق و مؤمن كه نظير آن را كمتر مي‌توان پيدا كرد. صفا و صميميت و صداقتي كه در بين نيروها بود، هيچ مثل و مانندي نمي‌توان براي آن يافت.

زماني كه سازمان پيشمرگان مسلمان كرد به وجود آمد، از بعد مالي بسيار ضعيف و در تنگناي كامل قرار داشت. اما باوجود اينكه ما چيزي نداشتيم به اعضاي سازمان بدهيم و حقوق بسيار ناچيزي به آنها پرداخت مي شد، روزبه روز بر تعداد داوطلبان پيوستن به صفوف پيشمرگان در سازمان افزوده مي شد. اكثر كساني كه به عضويت سازمان در مي آمدند، جوانان بودند. جوانان پرشوري كه چيزي جز عشق به اسلام و كردستان در وجودشان نبود.

وقتي از آنها سؤال مي شد، چرا به سازمان آمده ايد؟ مي گفتند: «ما براي نجات كردستان از سلطه گروهك ها مسلح شده ايم. مي خواهيم امنيت و آسايش را دركردستان حاكم كنيم.» چون توجه به مسائل ديني و قرآني در سرلوحه كار سازمان قرار داشت، همين امر موجب شده بود كه جوانان اقبال بيشتري به سازمان داشته باشند وگروه گروه به آن بپيوندند و درزمينه هاي مختلف فرهنگي، سياسي، تبليغي و عقيدتي منشأء خدمات بزرگي شوند.

ديدار پيشمرگان مسلمان كرد با حضرت امام

12 نفر از نمايندگان سازمان پيشمرگان مسلمان كرد باحضرت امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران با ايشان ملاقات، كردند. در اين ديدار پيشمرگان مسلمان كرد يك بارديگر پشتيباني خود را از امام امت اعلام داشته و نماينده آنان طي سخناني معروض داشت:

بسم ا... الرحمن الرحيم

حضور محترم رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت‏ا... العظمي امام خميني، اي امام امت، اي دست پرقدرت و رحمت خدا در زمين، اي ياور هميشه بيدار مستضعفان جهان، اي مجري كتاب خدا و سنت پيامبر، ما نمايندگان سازمان پيشمرگان مسلمان كرد مفتخريم كه هم‏اكنون در پيشگاه والا و باعزت شما يك بار ديگر پشتيباني خود را از شما اعلام داشته و چند كلمه‏اي مختصر عشق و ايمان قلبي و بينهايت خود را نسبت به اسلام عزيز و امام امتمان بيان داريم.

اي امام. تو آيت خدايي، تو اسطوره مقاومت و شكيبايي، تو همچون شمع پرنوري و براي رضاي خدا مي‏سوزي و بانور خود راهبر و راهگشاي ملت در ظلمت و تاريكها هستي و چنان بر دشمنان اسلام مي‏خروشي كه قدرت تفكر را از آنان سلب مي‏كني. اي امام امت تو از پيشگاه خدا و رسول اكرم و مردم عذر مي‏خواهي به‏خاطر ناتواني و مسامحه‏كاري مسوولان بي‏مسووليت كه توان پاسخگويي  به نيازهاي برحق مردم رنج‏ديده را نداشته و انقلاب اسلامي را درك نكرده‏اند. اي امام تو خوب مي‏داني كه به خاطر همين مسامحه‏كاريها و سازشها چگونه ضدانقلابيون كفار به‏نام دفاع از خلق كرد، خنجر به سينه پردردما زده و قيم‏وار، به‏نام دفاع از ما، خواهران و برادرانمان را وحشيانه ذبح ماركسيستي آمريكايي كرده و مي‌كنند. اي امام حاضر نيستيم دل پردرد و خون تو را دردردمندتر سازيم، اما توكه رهبر و نجات دهنده مايي، خداوند عمر طويل عطايت فرمايد تا مظلومان و ستمديگان را در زير سايه پرمهر خود با ارشادت مرهم بخش زخمهاي عميق آنان شوي. (اطلاعات10/5/1359)

 

چهره هاي آشنا درسازمان پیشمرگان مسلمان ُکرد

سرزمینی مطهّرومقدّس که درسالهای نه چندان دور قدمگاه سرداران و فرماندهان شهیدی بوده است که نامشان برای همیشه ی تاریخ جاودانه خواهد ماند.

شهید محمّد بروجردي ، شهید حاج احمد کاظمی، شهید حاج اکبر آقابابایی ، شهید محمد افیونی، شهید صیاد شیرازی ،سرداررحیم صفوی ، جواد استکی، غلام رضا جلالی، سردار رادان ، سردارحاج حسن رستگار پناه ، -و.... تعداد بسیاری از پیشمرگان مسلمان دلاورکرد حاج میکاییل- مامورحیم- داریوش چاپاری ،حاج رشید عبداللهی، شهید عثمان فرشته، شهید محمد امین رحمانی، شهید جمیل شهسواری و.... که درتامین امنیت منطقه کردستان، حضور داشتند، چرا که نام شهدا ورزمندگان والا مقام انصار ومهاجر رابه یکباره درذهنهاتداعی می کند. انگار یکبار دیگرآن حماسه ها و حادثه ها را باید تجربه کرد.

یاد و خاطره دلیرمردان و راست قامتان کردستان را که با پایمردی و استقامت خود درس شجاعت و آزادگی را برای نسلهای امروزوآینده آموختند فراموش نخواهیم کرد.

 

یاران حماسه سازدر سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد:

اگرچه سالیان زیادی از تامین امنیت منطقه کردستان از سالهای اوائل انقلاب در کردستان می گذرد ، اما حضور تعدادی از پیشمرگان مسلمان کُرد منطقه وروستاهای دور ونزدیک که درگذشته از نیروهای پیشمرگ مسلمان کُرد بودند ، برخی هم گمنامانه از این دنیا رخت بر بسته اند و اندک شماری هم با موها و محاسن سپید از قافله ی مهاجران جا مانده اند تا قصّه ی حماسه ها و مظلومیّت همرزمان خود را به نسل حاضروآینده بازگو کنند.

آنچه قابل توّجه است که همه‌ی این شهدا پیشمرگان مسلمان کُردی بودند که از داخل روستا ، خود جوش و به طٌرق مختلف در مقابله با گروهک های ضد انقلاب در شب حادثه ، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند ، تا خونشان بر خاک کردستان نقشبند فتح و پیروزی باشد .

 

 مردان ماندگارو باصفادرسرزمین غریب

یعنی همان مردان غیور و مدافعان سرافراز و با صلابت دیروز که هیچ دشمنی ، یارای مقابله با آنها را نداشت.

از خیل رزمندگانی که در طول سالهای دفاع مقدّس گُذرشان به مناطق کردستان افتاده است خوب بخاطر دارند که جنگ در کردستان تفاوت زیادی با جنگ های مناطق جنوب داشت. شاید در منطقه جنگی جنوب ، جنگِ مستقیم با نیروهای دشمن فقط درخطّ مقدم جبهه ها به وقوع می پیوست ولی جای جای کردستان را می توان میدان نبرد با دشمن نامیدچراکه موقعیت جغرافیایی وجنگ چریکی، هنوزهم حضور و تحرّكات عوامل دشمن را در بسیاری از روستاها ، ارتفاعات و ... سهل و آسانمی سازد.

دراین میان پُر واضح است که حساسیّت و شدّت این جنگ ها برای پیشمرگان کُردمسلمان به مراتب بالاتر ازسایر رزمندگان بود. چون آنها حتّی در خانه و کاشانه خود نیز احساس امنیت و آرامش نمی کردند. لذا از افراد بومی به نُدرت کسیمی توانست آنهم به عنوان «پیشمرگ کُرد مسلمان » در چنین صحنه های مخاطره آميزي ، در مقابل دشمن قد علم کند.

 

 

اعلام موجوديت سازمان پيشمرگان مسلمان كُرد[14]

کسانی که به عنوان رزمنده، گذری به کردستان داشته اند خوب به یاد دارند که جنگ های داخلی درکردستان یک تفاوت فاحشی با جنگ و نبرد با نیروهای بعثی داشت.جنگ دراین منطقه جنگ پارتیزانی و چریکی بود و وجب به وجب خاک کردستان سنگر نبرد با دشمن بود.

دشمن با شیوه های جنگ چریکی وجنگ نامنظم و عملیات های کوهستانی آشنایی داشت. آنچه به عنوان آنتی تزدرمقابل استراتژی جنگی ضدانقلاب باید مورد استفاده قرار می گرفت، تزی از نوع شیوه متداول دشمن بود وتنها سازمانی که ازاین شیوه بهره مند بود، سازمان پیشمرگان کرد بود، چرا که پیشمرگان کُرد با جغرافیای طبیعی و توپوگرافی منطقه آشنایی کامل داشتند و به سهولت می توانستند با دشمن وارد جنگ شوند وبا تاکتیک های ویژه، نقشه های ضدانقلاب را نقش برآب کنند.

اگر نگاهی به عملیات های داخلی کردستان بیفکنیم، می بینیم؛ موفق ترینعملیات هایی که موجب کنده شدن ضدانقلاب از شهرها و روستاها شد، همان عملیات هایی بود که پیشمرگان مسلمان کُرد در آن نقش ایفا می کردند.

تعدادي از نيروهاي پیشمرگان مسلمان و طرفدار جمهوري اسلامي كه بعد از خروج پاسداران از شهرستانهاي استان كردستان به كرمانشاه مهاجرت كرده بودند توسط شهيد بروجردي سازماندهي وهسته اوليه سازمان پيشمرگان مسلمان كُرد شكل گرفت. اين تشكيلات نوپا با شركت درعمليات پاكسازي شهر كامياران اعلام موجوديت نمود. وبا صدور بيانه اي ضمن تشريح اوضاع منطقه كردستان و به خصوص شهر سنندج ، آمادگي خود را براي پاكسازي وخارج ساختن نيروهاي مسلح احزاب و گروههاي حاكم بر استان كردستان از تمام شهرهاي استان اعلام كرد. اين سازمان در اولين عمليات نظامي خود محور كرمانشاه كامياران- وكامياران سنندج را پاكسازي و سپس محورهاي دهگلان–سنندجودهگلانموچشراپاكسازينمودند .

وبا اقدامات خائنانه دولت موقت و بویژه به دستور هیات حسن نیت لیبرال ها، کلیه مواضعی که وجب به وجب آنها با نثارخون رشید ترین جوانان این مرزو بوم ازچنگال پلید ضد انقلاب آزاد گشته بود، توسط « لیبرال دوله های موقت»، دو دستی تقدیم ضد انقلاب گردید .

دراین دوران سخت و مشقت بار، شهید محمد بروجردی نه تنها مایوس نشد طرح تشکیل«سازمان پیشمرگان کُرد مسلمان»را تدوین و به شورای عالی سپاه عرضه داشت. با وجود کارشکنی و مخالفت شدید لیبرالها خائن، این طرح با همفکرو همیاری پیگیر عناصر پیرو خط امام در شورای انقلاب، به ویژه شهید بزرگوار«آیت الله دکتر بهشتی » تصویب شد و مسئولیت تشکیل این سازمان نیز مستقیماً به خود «مسیح کردستان ؛ شهید محمّد بروجردی» محول گردید.

« شهید محمّد بروجردی»خود در یکی از جلسات توجیهی فرماندهان سپاه در غرب کشور، با بیانی گرم و گیرا، در این مورد گفته بود :[15]

« صف مردم کرد، از صف ضد انقلاب جداست. این مردم مسلمانند خواهان حکومت اسلامی اند. وقتی دست رحمت نظام برسر آنها گسترده شود، بدیهی است که سلاح بدست گرفته و با تمام قدرتشان، به مصداق آیه کریمه « اشداء علی الکفار»، با تجزیه طلبان ملحد خواهند جنگید ».

استقبال مردم مومن و محروم کردستان از امرتسلیح و شرکت در مدافعین انقلاب آن همه چشمگیر بودکه موازنه قدرت رادر منطقه به زیان گروهکهای تجزیه طلب برهم زد.

 

 

روشهای عملیات روانی مورد استفاده سپاه در شورش کُردستان[16]

براساس بررسیها به عمل آمده، سپاه در عملیات ضدشورش گر ی خود در کُردستان، از روشهای متعدد و متنوعی بهره گرفته است. که به برخی ازآن روشها اشاره می‌شود:

1- نامگذاری: یکی از نخستین روشهای عملیات روانی مورد استفاده سپاه در نبردکُردستان، نامگذاری بود. بدین منظور، سپاه از همان آغاز گروههای شورشگر که خود را پیشمه‌رگه (پیشمرگ) مردم معرفی می‌کردند، چه‌ته  (راهزن و گردنه‌گیر)  نام نهاد.  چه‌ته از نظر مردم کرد، یک فرد یاغی است که مال و جان و ناموس مردم بیگناه را موردتعرض قرارمی‌دهد و به هیچ یک ازاصول اخلاقی و انسانی پایبند نیست.

همچنین، سپاه نیروهای مسلح بومی را، که گروه های شورشگرآنها را جاش؛ (مزدور و خودفروش) می‌نامیدند، «پیشمرگ مسلمان»، «روله‌ی وه ته‌ن» (فرزندوطن) و برارموسلمان (برادرمسلمان) نام نهاد. هریک از این واژه‌ها احساس مطلوبی را درمردم کُرد پدید می‌آورد.  افزون بر آن، گروهی که نیروهای بومی در آن زیرنظر سپاه فعالیت می‌کردند، به سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد معروف شدند و آیه «الذی نجاهدوا فی نالنهدینهم سبلنا»را برای آرم وطرح آن برگزید.

ازدیگر اقدامات سپاه، تغییرنام برخی از روستاهای مناطق کردنشین بود. برای مثال، جانوره به اسلامدشت، گرگه‌ای به ابراهیم آباد (نام یکی ازشهدای بومی)، ترخان آباد به اسلام آباد و بیه کره به حزب الله تغییرنام یافتند.

 

اقدامات فرهنگی سازمان پیشمرگان مسلمان کرد:   

یکی ازکارهای ارزشمند سازمان پیشمرگان،فعالیت دربعد فرهنگی بود.سازمان از بدو تشکیل توجه به این مهم را وجهه ی همت خود قرار دادوبا انتشار بیانیه های مختلف به روشن کردن اذهان عمومی وبیان واقعیات موجود پرداخت،آنچه از آن دوران به یادگار مانده است،بیانگر این واقعیت است که مسؤولین سازمان درزمینه ی امورات فرهنگی غافل نبوده ومتناسب با زمان ونیاز جامعه به روشنگری می پرداخته اندوبیانیه های فراوانی دراین زمینه موجود است از محکوم کردن کنفرانس طائف تا محکومیت طرفداران احمد مفتی زاده.

سازمان پیشمرگان از ابتدای سال 59اقدام به انتشار خبرنامه ای نمود تحت عنوان «خبر نامه ی سازمان پیشمرگان مسلمان کرد»که تا پایان عمر سازمان این خبرنامه به صورت هفتگی وبعضاًماهانه منتشرمی شد.این خبرنامه درصفحه ی اول اقدام به درج عناوین مهم خبری می نمودوپس ازسو تیترهای خبری،بخشی از کلام امام راکه درفاصله ی انتشار دو خبرنامه ایرادفرموده بودنددرج می کردودرسایرصفحات نیزبه تفکیک شهرهااخبار مربوط به سازمان رادرج می کرد که خبرهای آن عمدتاًامنیتی بودومربوط به عملیات هایی بود که توسط پیشمرگان انجام شده بودوگستره ی توزیع آن تمام مناطق کردنشین بود.این خبر نامه توسط روابط عمومی سازمان درسطح شهرها وروستاها ی کردستان پخش می شدو تعداد صفحات آن نیز ثابت نبود وبه تناسب موقعیت صفحات افزایش وکاهش داشت.

 

ایجاد تشکل های مردمی:    [17]

سازمان پیشمرگان مسلمان کرد،پس از اعلام موجودیت،اقدام به سازماندهی تشکل های مختلف مردمی به منظور حضور درصحنه های مختلف دفاع از انقلاب اسلامی نمود.هر چند ازچند وچون وشیوه ی ایجاد این تشکل ها وتعداد نفرات آن اطلاع دقیقی دردست نیست ،اما بیانیه های موجودبعضی از آنها نشان از آن دارد که حتی اگر تعداد این افراد درحداقل نیز بوده باشندتوانسته اند،با حضور درصحنه های مختلف سیاسی وفرهنگی برجّوروانی حاکم برجامعه تأثیر گذارباشند.

از این تشکل ها می توان به گروههای زیر اشاره کرد:

1-گروه وحدت مسلمین:

 این گروه به منظور مبارزه با مفاسد اجتماعی سازماندهی شده بودندواعلامیه های که از این گروه برجای مانده است،اهداف ذاتی گروه را به وضوح بیان می کند.دریکی از بیانیه های آنها که با سوره ی کوثر آغاز شده است چنین می خوانیم:

«درشرایطی که مادران فرزند از دست داده وفرزندان یتیم این آب وخاک بدون هیچ سر پناهی درشهرهای دور ونزدیک آواره اند.درچنین شرایطی دست جنایتکار مزدوران عراق ودختران پست معلوم الحال درخیابان های شهرمان به حرکت درآمده...دست به کارهایی می زنند که هر چه بیشتر ماهیت خود وپستی ورزالت خویش را به نمایش می گذارند،به این دختران عروسکی وبازیچه هشدار می دهیم که چشم بگشایند وپرده ها رااز جلوی چشمهایشان کنار بزنند واعمال قهرمانانه خواهران مسلمان رادرمرزهای کشور با چشم بصیرت ببینند،شاید پند بگیرندواز این اعمال کودکانه وپست خود دست بردارند. ...»(بیانیه ی گروه وحدت مسلمین ،بدون تاریخ)

2-جوانان مسلمان کرد،پیرو خط امام:

از دیگر تشکل هایی که از طرف سازمان پیشمرگان مسلمان هدایت می شدند،این گروه است این جمعیت ظاهراًاعضایشان افرادی بوده اند که درمسایل سیاسی از اطلاعات خوبی برخوردار بوده وبیشتردرفاز سیاسی حرکت می کرده اند وبا افشاگری هایی که درباره ی گروههای سیاسی داشته اند ،درآن شرایط توانسته اندبرجّوحاکم تأثیرگذارباشند،دریکی از جزوات این گروه،تحت عنوان «افشاگری درموردگروههای سر سپرده به ابر قدرت ها»که درآن به افشای حزب دمکرات،کومله و شیخ عزالدین حسینی پرداخته است،می خوانیم:«حزب دمکرات:این حزب که رهبریش را قاسملو برعهده دارد،اکثر سرانش مارکسیست بوده ودرکشورهای سوسیالسیتی تعلیم دیده اند،به عنوان نمونه ،قاسملوکه درسال 38با سپردن تعهد به ساواک از ایران خارج شده بود،15سال درکشورهای شوروی دررادیو سخن پراکنی می کردودرفرانسه در مدرسه ی «السنه ی شرقیه»که کارش تربیت وپرورش جاسوس برای کشورهای شرقی است،مشغول فعالیت بوده است. ...»[18]

حضرت امام (ره) نیز در بیانات خود، بر «احقاق حقوق مردم کرد»، «رعایت برادری و رفع بی‌عدالتیهای گذشته»، «وحدت استراتژیک شیعه و سنی»، «الزام همدلی و همکاری در مقابله با ضدانقلاب» و «تکریم علما و بزرگان کرد» به کرات تأکید می‌نمودند

3-دانشجویان هوادار سازمان پیشمرگان مسلمان کرد:

 ماهیت درونی این گروه نیز سیاسی بوده وبیشتر درزمینه ی شناسایی پیشینه ی تاریخی گروههای سیاسی ومسایل سیاسی روز،اقدام به چاپ جزوه وانتشار بیابیه نموده است.دریکی از نشریات 3صفحه ای این گروه تحت عنوان«پشت سکه»مطالبی پیرامون اخذ کمک 9میلیون دلاری قاسملو از ناتو وتهدیدات انقلاب اسلامی ایران برای آمریکا بادیدگاهی نسبتاًجامع به رشته ی تحریر در آمده است. دربخشی از آن آمده است:«...اکنون که عده ای از حزب دمکرات از جمله غنی بلوریان که سر سپرده ترازحزب خائن توده هستند،ازدارودسته ی قاسملو انشعاب کرده اند،حزب توده درخیانت نامه اش«مردم»پته ی قاسملورادرموردحقوق گرفتن ازناتوروی آب می ریزد...»

 4-مسلمانان مبارز سنندج:

از دیگر تشکل های سازماندهی شده توسط سازمان پیشمرگان «گروه مسلمانان مبارز سنندج»است.مأموریت اصلی این گروه ایجاد زمینه وفضای مناسب فرهنگی به منظور،حضورفعال وگسترده ی مردم درمراسم تشییع جنازه ی شهداءو محکومیت، گروههای سیاسی مسلح دربه شهادت رسانیدن مردم مسلمان وپیشمرگان ودیگر رزمندگان بوده است.

دریکی از اعلامیه های این تشکل پیرامون محکومیت گروهها دربه شهادت رساندن یکی از مسلمانان منطقه وتشکل مجلس ترحیم آن شهید در مسجد جامع آمده است:«بار دیگر چنگال پلید خون آلوده ی امپریالیسم جهانخوار از آستین نوکران حلقه به گوش داخلیشان یعنی همین به اصطلاح «طرفداران خلق»بیرون آمده وعزیزی دیگر رااز خطّه کردستان عزیز به خاک وخون کشید.»

درادامه ی این اعلامیه چنین آمده است:«ما به اتکال به خدای متعال ووحدت کلمه تحت رهبری رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی مان حضرت امام خمینی نخواهیم گذاشت خون تعریف ها،نمکی ها،شبلی هاوفیاضی ها به هدر رود وانتقام خون فرد فرد آنان رااز شما جانیان خواهیم گرفت.»

5-نشریات دوره ای،بولتن،ویژه نامه وکتاب:[19]

یکی از اموری که درهمان ابتدای تشکل سازمان به آن توجه گردید.موضوع ارتقاءآگاهی، اطلاعات وفرهنگ عمومی جامعه ی کردستان بود تا مردم بتوانند حق وباطل رابه خوبی تشخیص دهندوبعضاًاز پیش داوری ویا تحلیل های مبتنی براحساسات آنان جلوگیری نمایند.

برای رسیدن به این هدف سازمان پیشمرگان مسلمان کرد درفازهای مختلفی اقدام کرد که مهمترین آنها به شرح زیر است:

الف)نشریه ی دوره ای :[20]

سازمان پیشمرگان مسلمان کرد از ابتدای سال 1359اقدام به چاپ نشریه ای نمود تحت عنوان «فریاد آزادی»این نشریه در قطعA5 منتشر می شدودریک گستره ی وسیع درسه استان کرمانشاه،کردستان وآذربایجان غربی پخش می گردید. این نشریه درهر شماره ی خود اقدام به چاپ عکس وزندگینامه ی یکی از پیشمرگان مسلمان کرد شهید شاخص خود می نمود وحاوی مطالب دیگری مانند سرمقاله ،اخبار،افشاگریوتحلیل موضوع گروههای سیاسی نیز بود.این نشریه دراولین شماره خودبه چاپ عکس پیشمرگ شهید سعیدآزادی،اولین شهید سازمان پیشمرگان پرداخت.(شهید سعید آزادی از اهالی کامیاران بودودرهمان جا نیز درپاکسازی شهر کامیاران به درجه ی رفیع شهادت نایل آمد.)

درآن شرایط این نشریه بااینکه بسیارابتدایی هم بود وازکیفیت چندان بالایی هم برخوردار نبود اما طرفداران زیادی داشت ویکی از راههای کسب خبر درمنطقه محسوب می شد. انتشار این نشریه تا پایان عمر سازمان ادامه یافت.

ب)بولتن وویژه نامه:

سازمان پیشمرگان مسلمان کرد،به منظور حضور درصحنه های فرهنگی وآگاه سازی مردم درموقعیت های مختلف اقدام به چاپ بولتن ها وویژ ه نامه هایی درزمینه های مختلف می نمود،عمده ی بولتن ها ویژه نامه هایی که از سازمان برجای مانده است وبعضاًبه صورت تک شماره ویا چند شماره ای منتشر شده اند عبارتند از:

1-رهنمودهای حضرت امام خمینی :

بولتنی است درقطع A6 که در10صفحه منتشر می شده ودربردارنده ی سخنان حضرت امام است که با موضوع بندی ودرسرفصل های مشخص منتشر شده است.

2-هشدار:

بولتنی است در6صفحه ودرقطعA5 که درزمینه افشای جنایات گروههای سیاسی وقطعیت وابستگی آنها به امپریالیسم وشیوه های تغذیه آنان توسط امریکا وحکومت بعثی عراق به چاپ رسیده درچند شماره چاپ ومنتشر شده است.

3-سخنان حضرت امام خطاب به نمایندگان پیشمرگان مسلمان کرد:

ویژه نامه ای است در30صفحه که ضمن درج متن کامل سخنان حضرت امام درجمع نمایندگان سازمان پیشمرگان مسلمان کرد،وتحلیل آن گفته ها ،سایر سخنان آن حضرت راکه با مسایل کردستان وموضوع شیعه وسنی مرتبط بوده،درج نمده ویک شمای کلی از دیدگاههای حضرت امام رادرارتباط با موضوعات فوق ارائه داده است.

4-قاسملو دست پیدای امپریالیسم وچهره ی پنهان رجوی:

ویژه نامه ای است ده صفحه ای که در آن ضمن افشای شیوه ی ارتباط مجاهدین با حزب دمکرات ورهبری آن ونقشه های مخفیانه ی آن سازمان درکردستان،به طرح موضوع وابستگی رهبری حزب دمکرات به امپریالیسم آمریکا پرداخته وبا استناد به گفته های قاسملودرمصاحبه های مختلف او،چشم انداز آینده ی کردستان از دیدگاه رهبری حزب رابه تصویرکشیده است.هم چنین دراین ویژنامه به مذاکرات قاسملوونمایندگان سازمان مجاهدین (منافقین)دراروپااشاره شده است.

5-مسلمانان وکنفرانس طائف:

بولتنی درسه شماره درتاریخ های 19/10/59و12/11/59و31/1/1360باعنوانهای، تلاش های مذبوحان ضد انقلاب دربرابر وحدت مسلمین ،با وحدت کلمه توطئه کنفرانس طائف را افشا کنیم،در4صفحه به چاپ رسیده است.دراین بولتن به افشای عناصر داخلی دخیل درموضوع کنفرانس طائف پرداخته شده وموضوع کنفرانس وتوطئه های طراحی شده درآن علیه انقلاب اسلامی به تشریح بیان گردیده است.

6-ویژنامه ی روز کارگر:

این ویژنامه دردو شماره درسالهای 59و60به چاپ رسیده است.که درهر شماره آن به تشریح عملکرد جهاد سازندگی ، خدمات ارائه شده به مردم کردستان و مردم سایر مناطق محروم ایران و وضع کارگران در کشورهای کمونیستی پرداخته شده است.

ج- کتاب:

آنچه در سوابق فرهنگی سازمان پیشمرگان مسلمان کرد موجود است، بیانگر این است که این سازمان در دو قالب اقدام به چاپ کتاب می نموده است.

الف) کتابهایی که مستقیماً توسط سازمان به چاپ رسیده است.

ب) کتابهایی که با سفارش و همکاری سازمان بنا به نیاز منطقه و شرایط زمانی به چاپرسیده است.

کتاب های منتشر شده ا ز طرف سازمان:

1-مفسده جویان را در کردستان افشاء کنیم:

این کتاب 80 صفحه ای در ارتباط با آقای احمد مفتی زاده است که در آن سازمان با ارائه مدارکی دست به افشا گری زده است، تیراژدقیق کتاب مشخص نیست ولی ظواهر قضیه حاکی از این است که در عدد بسیار بالایی چاپ و توزیع گردیده است.

   2- امپریالیسم و کردستان:

کتابی است در حدود 50 صفحه با ضمایم تصویری که درآن به افشای وابستگی گروههایسیاسی کردستان به امپریالیسم آمریکا پرداخته شده است، تیراژ واقعی این کتاب نیز مشخص نیست.

-کتاب هایی که به سفارش و همکاری سازمان تدوین میشده است:

شرایط آن زمان ایجاب می کرد که مسئولین از طرفی به زبان و ادبیات کردی توجه کنند واز طرف دیگر آنچه را که نیازروز جامعه است با زبان خود مردم به آنها برسانند، بر این اساس بود که از همان ابتدا تعدادی ازکتاب های دکتر شریعتی توسط آقای عبدالرحمن شرفکندی (هه ژار) شاعرونویسنده و مترجم مشهور کرد که در تهران زندگی می کرد

به زبان کردی ترجمه شد و در مناطق مختلف کردستان ازطرف سازمان پیشمرگان توزیع گردید، مهمترین این کتابها عبارتند از:

   1- آری این چنین بود برادر2-پدر،مادر،ما متهیم3- یک در کنار صفر بی نهایت

همچنین کتاب داستان راستان شهید مطهری و کتاب خاطرات مستر همفر انگلیسی نیز در اواخر عمر سازمان و با همکاری انتشارات صلاح الدین ایوبی ترجمه و به چاپ رسیدند.

 

7- روزنامه و نشریات محلی:

سپاه و سازمان پیشمرگان مسلمان کرد، نشریات مختلفی همچون:  اصحاب انقلاب، یاوران کُردو پیشمرگان مسلمان به صورت ماهنامه وهفته‌نامه تهیه و در مناطق کردنشین توزیع می‌کردند.  دراین نشریات، پیام های امام(ره)  برای مردم کرد، بیانیه‌های سپاه، اخبار و اطلاعات مربوط به منطقه، افشاگری پیرامون گروههای شورشگر، زندگینامه شهدای کُرد و مطالبی پیرامون فرهنگ و هنر و ادب کردی منتشرمی‌شد.

سپاه برای ابطال شعارهای آرمانی گروههای ضدانقلاب در تلاشهای فرهنگی و تبلیغاتی خود، چند اصل اساسی را مبنای عمل خویش قرارداد:[21]

(1) عدم مخالفت باارزشهای دینی و مذهبی مردم کرد.

 (2) تأکید بر باورهای مشترک شیعه و سنی

(3) عدم مخالفت باهنجارها، اصول رفتاری و آداب و رسوم پسندیده و دیرینه مردم کرد

 (4) تلاش برای افزایش تراز دانایی وآگاهی توده‌های مردم کرد؛

 (5) افشای ماهیت واقعی گروهها و احزاب مدعی خودمختارطلبی.

 

 

نتيجه گيري:

دستاوردهاي سازمان پيشمرگان مسلمان كُرد بيانگر آن است كه نقش اين سازمان درمديريت بحران، مطلوب و اثربخش بوده است. مديريت بحران دركردستان با تشكيلسازمان مذكورو با تأكيد برآن، پيوند ميان مردم و امنيت منطقه را ايجادو با بهادادن بهنقش مردم، بستر همكاري و مشاركت فعال اكثر مردم را در ابعاد سياسي، نظامي،فرهنگي و اقتصادي فراهم كرد.مردم كردستان نيز با شوق و اشتياق ازتشكيل سازمانپيشمرگان مسلمان كُرد استقبال كردند و به مبارزه همه جانبه با اقدامات شورشگرانه وخشونت آميزگروههاي مسلح پرداخته و به صورت فعال دربرقراري و تثبيت امنيتپايداردرمنطقه مشاركت كردند.

جایگاه و نقش شهید بروجردی در راستای تاسیس و راه اندازی سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد در استان کردستان نقطه عطف این حماسه ماندگار است .اما در این راستا علاوه بر نقش این سرداروالا مقام ، نمی توان از جایگاه و تاثیرگذاریسرداران شهید بومی استان کردستان همچون شهید سعید توفیقی، شهید محمد امین رحمانی، شهید جمیل شهسواری، شهید محمد جعفری، شهیدعثمان فرشته، شهید جلال برنامه، شهید مجید لطفی، شهید پرویز کاکسوندی، و دهها شهید والا مقام مخلص در این سازمان بود ندکه در این مقوله  نیاز به تامل وبررسی بیشتر دارد.

این شهیدان از مجاهدان راستین و جهادگران دفاع از اسلام و قرآن بودند آن مردان بزرگ  که نامشان نه تنها برکتیبه های تاریخ مجاهدت های مردان کُرد باید نوشت، بلکه بر لوح زرین قلب مجاهدان مهاجر که از استانهای سراسر کشور به کردستان آمده بودند، باقی و ماندگار خواهند بود.

با اینحال بلندیهای شاهو، اورامان، تته، آبیدر و آربابا و چهل چشمه هرگز رشادت های این بزرگ مردان تاریخ را از یاد نخواهد بود و امنیت امروز کردستان مرهون گام های استوار این عزیزان است.

 از جمله شواهد مربوط به نقش سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در امنیت پایدار استان کردستان عبارتند از:

 1. افزايش روز افزون تعداد پيشمرگان مسلمان کرد در منطقه در زمان هشت سال دفاع مقدّس و پاکسازی کردستان
 2. كاهش حضور و كاهش تعداد جذب نيرو توسط گروههاي ضد انقلاب در منطقه 
 3. مشاركت گسترده مردم كردستان در فرايندهاي سياسي موافق  نظام مقدّسجمهوري اسلامي ایران نظيرتظاهرات وانتخابات مختلف عليرغم تبليغات گسترده گروههاي ضد انقلاب برايجلوگيري از حضور مردم دراين صحنه
 4. همكاري گسترده مردم كردستان با نهادهاي كشوري و لشكري از جمله حضور پیشمرگان کرد مسلمان
 5. شركت فعال در دفاع مقدّساز طريق شركت داوطلبانه درجبهه هاي جنگ باعراق همزمان با پاکسازی کردستان
 6. تصرف نقطه اي سوق الجيشي  توسط پیشمرگان  مسلمان کردكه امكان توسعه عمليات هاي آني نبود.
 7. جلب نظر افكار عمومي و گروههاي سياسي در داخل استان نسبت به نظام جمهوری اسلامی
 8. حضور و مشارکت سياسي بیشتر مردم منطقه در انتخابات بدلیل  ایجاد پاکسازی کردستان توسط  پیشمرگان  مسلمان کرداز لوث گروهکهای ضد انقلاب
 9. -قويتر نشان دادن خود از ساير گروههاي ضد انقلاب موجود در منطقه کردستان
 10. فراهم كردن زمينه براي كسب و کار مردم در منطقه دربدلیل ایجاد امنیت پایدار
 11. انجام فعاليتهاي ايدئولوژيك و فرهنگي در سطح استان کردستان توسط سازمان پیشمرگان  مسلمان کرد
 12. تقويت رواني در میان دلسوزان به نظام مقدّس اسلامی در کردستان و جذب نيروهاي بومی
 13. ايجاد دلهره و وحشت در میان گروههای ضد انقلاب در منطقه
 14. ايجاد عملیات های چریکی و ازبین بردن پایگاه اجتماعي گروهکهای ضد انقلاب در استان کردستان
 15. بدلیل حضور سازمان پیشمرگان مسلمان کُردشورش از شهرهای کردنشین آغاز و به مناطق روستایی و کوهستانی کشیده شد .و امنیت به شهرها و روستاهها برگشت.
 16. افشای ماهیت واقعی گروهها و احزاب مدعی خودمختارطلبی. سومین هدف تبلیغات و عملیات روانی سپاه در بحران کُردستان
 17. اجتناب از نشر اکاذیب و فریب جوانان استان کردستان  با تبلیغات کذب گروههای ضد انقلاب توسط سازمان پیشمرگان مسلمان کرد
 18. سرلوحه عمل قراردادن توصیه‌ها و بیانات رهبری انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) در تامین امنیت پایدار استان کردستان توسط سازمان پیشمرگان مسلمان کرد

 

در اوج درگيري‌ها از سال 1359 تا ريشه‌كني ضدانقلاب خون پاك صدها پيشمرگ مسلمان کُرد با خون برادران مهاجرشان در هم آميخته شد و از آنها لاله‌هاي سرخ رهايي و آزادي سر برآوردند و امروز كردستان يكي از امن‌ترين مناطق كشور محسوب مي‌شود و اين امنيت ثمرة ايثار و تلاش اين عزيزان است كه اكنون به بار نشسته است.

حمايت مردمي از سازمان پیشمرگان کرد مسلمان يكي از مهمترين عوامل تعيين كننده دركنترل موفقيت آميز بحرانكردستان محسوب مي شودكه ازحيث مشاركت وسيع مردم بي سابقه بود.عوامل مختلفيدركاركرد موفقيت آميزسازمان پيشمرگان مسلمان كُرد مؤثر بود كه از ميان آنها نقشاعتمادسازي و اتكاء به نخبگان محلي و به هواداران بومي انقلاب، برقراري امنيت نسبي،مردمياري، هماهنگ سازي نهادهاي كشوري و لشكري برجسته بود.

 

منابع و ماخذ:

 1. نقش مرد مياري فرهنگي در مديريت بحران با » ؛( 2. الياسي، محمد حسين،1383)
 2. بابك نيا، حبيب ( 1380 )، بررسي نقش روحانيت اهل سنت در توسعه امنيت،
 3. ايگلتون، ويليا م( 1359 ) جمهوري 1946 كردستان، مترجم محمد صمدي،مهاباد، سيديان.
 4. بديعي، ربيع ( 1362 )، جغرافياي مفصل ايران، تهران، اقبال.
 5. بلوريان، غني ( 1382 )؛ برگ سبز، ترجمه رضا خيري، تهران، انتشارات رسا.
 6. فصلنامه سياست ،« عمليات رواني در شورشگري » ؛( 11 . حسيني، حسين (1379). دفاعي، شماره 3 و 4
 7. چمران، مصطفي ( 1364 )؛ كردستان، تهران بنياد شهيد چمران.
 8. فصلنامه ،« مردمي كردن امنيت در مديريت بحران » ؛( 14 . روحي، نبي اله  1384)
 9. نامه ،« نقش توسعه سياسي در امنيت كردستان » ؛( 15 . سليماني، عليرضا ( 1380. پژوهشكده، ش 23)
 10. شورشگري و ضد شورشگري (بي تا). بي نا. بي جا.
 11. صادقي، رضا ( 1377 )؛ مديريت بحران در كردستان ايران ، پايا ن نامه كارشناسيارشد مطالعات دفاعي استراتژيك دانشگاه امام خميني(ره)، تهران.
 12. ولدبيگي، بهرام ( 1369 )؛ تاريخ سياسي اجتماعي پاوه و اورامانات ، تهران،احسان.
 13. . مقصودي، مجتبي، ( 1380 ) تحولات قومي در ايران، مؤسسه مطالعات ملي.
 14. نيكيتين، و اسيلي ( 1366 )؛ كرد و كردستان ، ترجمه محمد قاضي، تهران،انتشارات نيلوفر.
 15. ــ عبدالرحمن قاسملو، چهل‌سال مبارزه در راه آزادی، بی‌جا، انتشارات حزب دموكرات كردستان، بی‌تا، ص4
 16. كردستان، امپریالیزم و گروههای وابسته، بی‌جا، دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1359، ص23
 17. چپ در ایران به روایت اسناد ساواك، حزب دموكرات كردستان، ج 1، تهران، مركز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378، ص7
 18. كریس كوچرا، جنبش ملی كرد، ترجمه: ابراهیمیونسی، تهران، انتشارات نگاه، 1377، ص238
 19. آرشیو مركز اسناد انقلاب اسلامی، مسائلی درباره كردستان و گروهكها.
 20. شیخ عزالدین حسینی امام‌جمعه غیررسمی مهاباد قبل از انقلاب و عنصر مرتبط با گروهک كومله بود.
 21. ــ حمیدرضا جلایی‌پور، كردستان و علل تداوم بحران آن پس از انقلاب اسلامی، همان، صص67ــ66
 22. آرشیو مركز اسناد انقلاب اسلامی، اوضاع كردستان (مصاحبه‌ها و گزارشهای رسانه‌های داخلی و خارجی).
 23.  آرشیو مركز اسناد انقلاب اسلامی، اوضاع كردستان (مصاحبه‌ها و گزارشهای رسانه‌های داخلی و خارجی).
 24. حمید شوكت، نگاهی از درون به جنبش چپ ایران، پاریس، بی‌نا، 1368، ص525
 25. آذين پور، حميد ( 1383 )؛ تبيين راهبرد مديريت منابع انساني قرارگاه حضرتسيد الشهد ا(ع)، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت دفاعي، دانشگاه امامحسين(ع) تهران.

 

 
 1. [1] آذين پور، حميد ( 1383 )؛ تبيين راهبرد مديريت منابع انساني قرارگاه حضرتسيد الشهد ا(ع)، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت دفاعي، دانشگاه امامحسين(ع) تهران.

 

 1. شكل گيري بحران كُردستان و سازمان پيشمرگان مسلمان كُرد / صفحه 41 -نبي اله روحي)

2-(دکتر محمد حسین الياسي، 1383- فصلنامه مطالعات بسیج)

3-فصلنامه مطالعات بسي ج، ش 25 ،« تأكيد به بحران كردستان ايران در دهة 60.5- ص 44

 

[5]-شكل گيري بحران كُردستان و سازمان پيشمرگان مسلمان كُرد / صفحه 41 -نبي اله روحي

[6]  - بابك نيا، حبيب ( 1380 )، بررسي نقش روحانيت اهل سنت در توسعه امنيت،

[7]-بلوريان، غني ( 1382 )؛ برگ سبز، ترجمه رضا خيري، تهران، انتشارات رسا.

[8]-شورشگري و ضد شورشگري (بي تا). بي نا. بي جا.

[9]- فتاحي، حسين ( 1378 )؛ مسيح كردستان، تهران، نشر سامير.

[10]-خبرگزاری ایرنا - سال1388-

[11]- مصاحبه با فرمانده وقت سازمان پیشمرگان مسلمان کرد- مرحوم مامو رحیم احمدی -1379

[12]-صادقي،رضا ( 1377 )؛مديريت بحرا ن در كردستان ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد مطالعات دفاعي استراتژيك دانشگاه امام خميني(ره)، تهران.

[13]-دفتر سياسي سپاه كردستان ( 1361 )؛ كردستان، مردم شهيد كاظمي، كردستان.

 

[14]-حاج حسن رستگار پناه: فرمانده وقت سپاه پاسداران کردستان.

[15]-کتاب کردستان، حماسه همیشه جاوید. نوشته‌ی پرویز بهرامی

[16]- الیاسی،محمدحسین(1382).تهران:نشریه عملیات روانی

 

[17]كردستان، امپرياليزم و گروههاي وابسته، بي‌جا، دفتر سياسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 1359، ص23

[18]-(نقل از نشریه گروه جوانان مسلمان کرد،پیروخط امام، بدون تاریخ وشماره)

[19]آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، كد 691، تحليل وقايع كردستان.

[20]-آرشیو مركز اسناد انقلاب اسلامی، اوضاع كردستان (مصاحبه‌ها و گزارشهای رسانه‌های داخلی و خارجی).

[21]نقش مرد مياري فرهنگي در مديريت بحران با » ؛( 2. الياسي، محمد حسين،1383)