شهدای اطلاعات سپاه کردستان
 • شهبد احمد عباسی

  تاریخ تولد : 1328/11/22
  تاریخ شهادت : 1363/3/15
  محل شهادت : بر اثر بمبمارن هوایی رژیم بعث عراق، در پارک شهر بانه

 • شهبد عبدالرحمان باقری

  تاریخ تولد : 1322/3/20
  تاریخ شهادت : 1360/5/17
  محل شهادت : روستای ماویان از توابع شهرستان کامیاران

 • شهبد خیرالله مؤمنی

  تاریخ تولد : 1322
  تاریخ شهادت : 1357/9/11
  محل شهادت : میدان شهدای سریش آباد

 • شهبد احمد صمدی تودار

  تاریخ تولد : 1319/2/12
  تاریخ شهادت : 1365/10/28
  محل شهادت : بمباران هوایی شهر سنندج

 • شهبد محمد رئوف احمدی

  تاریخ تولد : 1347/6
  تاریخ شهادت : 1363/3/15
  محل شهادت : شهرستان بانه

 • شهبد مهاباد احمدی

  تاریخ تولد : 1348/6/6
  تاریخ شهادت : 1363/3/15
  محل شهادت : پارک شهر بانه

 • شهبد احمد باقری

  تاریخ تولد : 1328/7/5
  تاریخ شهادت : 1361/10/7
  محل شهادت : روستای پرتاله از توابع شهرستان کامیاران

 • شهبد ایرج ستاریان

  تاریخ تولد : 1339/1/29
  تاریخ شهادت : 1361/7/21
  محل شهادت : بین روستای ترجان و قاتل از توابع شهرستان سقز

 • شهبد سید محمدامین ساداتی

  تاریخ تولد : 1333/7/3
  تاریخ شهادت : 1361/5/11
  محل شهادت : شلیک خمپاره توسط ضدانقلاب به منزل مسکونی اش در سقز

 • شهبد سعید آزادی

  تاریخ تولد : 1327/2/5
  تاریخ شهادت : 1358/11/11
  محل شهادت : کامیاران

 • شهبد عمر روبین

  تاریخ تولد : 1333/7/3
  تاریخ شهادت : 1363/12/19
  محل شهادت : بمبارن هوایی شهرستان مریوان

 • شهبد علی عسکر رضایی متقی

  تاریخ تولد : 1309/1/1
  تاریخ شهادت : 1365/10/28
  محل شهادت : بمبارن هوایی شهرستان سنندج

 • شهبد سیف الله رستمی

  تاریخ تولد : 1325/4/5
  تاریخ شهادت : 1365/11/23
  محل شهادت : بمباران هوایی سنندج

 • شهبد مهری رزاق طلب

  تاریخ تولد : 1341/3/1
  تاریخ شهادت : 1362/6/8
  محل شهادت : روستای رزاب از توابع مریوان

 • شهبد جلال رحمانی

  تاریخ تولد : 1335/12/9
  تاریخ شهادت : 1363/12/12
  محل شهادت : بر اثر بمباران هوایی شهر بانه

 • شهبد محمد خسروی

  تاریخ تولد : 1331/7/1
  تاریخ شهادت : 1359/3/7
  محل شهادت : مسیر جاده سنندج _ مریوان

 • شهبد عظیمه خاکی

  تاریخ تولد : 1330/9/14
  تاریخ شهادت : 1363/3/15
  محل شهادت : پارک شهر بانه

 • شهبد نبی حاج خسروی

  تاریخ تولد : 1319/11/19
  تاریخ شهادت : 1360/6/17
  محل شهادت : ترور توسط ضد انقلاب در سنندج

 • شهبد یحیی پارسا

  تاریخ تولد : 1339
  تاریخ شهادت : 1363/3/15
  محل شهادت : بمباران پارک شهر بانه توسط هواپیماهای حزب بعث عراق

 • شهبد یحیی پارسا

  تاریخ تولد : 1339
  تاریخ شهادت : 1363/3/15
  محل شهادت : بمباران پارک شهر بانه توسط هواپیماهای حزب بعث عراق