کتاب » اخرین ماموریت

این اثر بخشی از حیات مملو از عشق و ایثار و حماسه فداکار اسلام سرتیپ پاسدار شهید سعیذد قهاری سعید را به نسل های اینده به روای خواهد نشست. این کتاب همت نشر اختر , چاپ امین به چاپ رسیده این کتاب به نگارش جناب اقای حسن باقری به نحریر در امده است در 19 بخش تدوین شده است