کتاب » تا تته

کتاب راوی. انقلاب اسلامی هنوز به پیروزی کامل نرسیده بود که کروه های سیاسی در کردستان فعال شدند و با شعار <<خلق کرد>>کام مردم را در همان روزهای پیروزی انقلاب تلخ کردندگروه های سیاسی در کردستان نمی گذاشتند پیام امام و انقلاب اسلامی به مردم برسد انه با سابقه ای که داشتند فضای عمومی منطقه را در اختیا گرفتند و مردم را به انقلاب بدین کردند تا به زعم خود امتیازات بیشتری از نظام نوپای جمهوری اسبلامی بگیرند . اوایل هم موفق شدند . اما وقتی ت حدودی بر کردستان مسلط شدند , برای مردم امنیت نیاوردند و حتی جهاد گرانی را کشتند که رفته بودند کردستان تا برای مردم اسایش و رفاه ببرند. این کتاب به همت نشر فاتحن به چاپ رسیده است. این کتاب توسط خانم سارا مهدی نژاد به تحریر در امده است که در 267 صفحه تدوین شده است این کتاب شرح کامل جبهه های شمال غرب می باشد