کتاب » درویش علی

انقلاب اسلامی هنوز به پیروزی کامل نرسیده بود که کروه های سیاسی در کردستان فعال شدند و با شعار <<خلق کرد>>کام مردم را در همان روزهای پیروزی انقلاب تلخ کردندگروه های سیاسی در کردستان نمی گذاشتند پیام امام و انقلاب اسلامی به مردم برسد انه با سابقه ای که داشتند فضای عمومی منطقه را در اختیا گرفتند و مردم را به انقلاب بدین کردند تا به زعم خود امتیازات بیشتری از نظام نوپای جمهوری اسبلامی بگیرند . اوایل هم موفق شدند . اما وقتی ت حدودی بر کردستان مسلط شدند , برای مردم امنیت نیاوردند و حتی جهاد گرانی را کشتند که رفته بودند کردستان تا برای مردم اسایش و رفاه ببرند. این کتاب به همت انتشارات دار الهدی به نگارش جناب اقای علی اکبر علیزاده برمی در 176 صفحه تدوین شده است