شهید حسن زمانی دادانه

حسن زمانی دادانه
  • نام : حسن زمانی دادانه
  • تاریخ تولد : 1344/4/9
  • محل تولد : روستای‌ دادانه -سنندج
  • تاریخ شهادت : 1366/3/5
  • محل شهادت : روستای‌ کوله سنندج

شهید حسن زمانی دادانه

 

 نام مادر: شرافت ­ نام پدر: نریمان

 تاریخ تولد: 1344/4/9

 محل تولد: روستای‌ دادانه -سنندج

 تحصیلات: پایان دوره ابتدایی‌

 وضعیت شغل: فروشنده

 وضعیت تأهل: متأهل

 ارگان اعزام کننده: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌

 تاریخ شهادت: 1366/3/5

 محل شهادت: روستای‌ کوله سنندج

 نحوه شهادت: بر اثر سانحه رانندگی‌

 محل دفن: گلزار شهدای‌ زادگاهش

 

 درنگ:

 

 شهید با سفارش به پدر و مادر و همسرش دو پسر خود را به آ نها می‌سپارد و از آنها می‌خواهد فرزندانش را تربیت صحیح کنند تا به تحصیل علم پرداخته و فرد مفیدی‌ برای‌ جامعه باشند. وی‌ از همسر خود درخواست می‌کند به پای‌ تربیت فرزندانش بماند و مشکلات را تحمل کند ضمن محبت به فرزندان مسئولیت پدری‌ را نیز ایفا نماید.

وصیت نامه شهید حسن زمانی‌ دادانه

 

[ بسم الله الرحمن الرحیم]1

 پدرم و مادر گرامیم خداحافظ. فقط در این دنیا چیا و سیروان را دارم و آن دو پسر، دو یادگاری برای شما است. مادر اگر خود باز نگشتم آن دو پسر جای من را پر می کنند. و اگر همسر عزیزم پهلوی 2 یادگاریم نش[ س] ت و در زیر بار مشکلات زندگی مقاومت کرد، هیچ کس حق ندارد [ او]2 را از خانه بیرون کند. و اگر همسرم نتوانست این بار گران را تحمل نماید، آن دو پسر را به تو می سپارم. مادرم، و از تو می خواهم که آن3 دو گل را به خوبی خوب نگهداری و تربیت صحیح نمایید4 . مادرم من هیچ حرف ندارم فقط وقتی چشم5 از دنیا فرو می بندم به یاد سه کس هستم و تا لحظه ای که می میرم در فکر آن سه کس می‌ مانم6 یعنی‌ 2 پسری که از ثمرة ازدواج ما بود، در طول 22 سال عمر. [ برای‌] شما آن دو پسر را به یادگار جا گذاشته و از تو می خواهم تا آنجایی7 که توان داری از همسرم و 2 گل یادگاری[ ام] مراقب[ ت] کنی و محبت نثارشان کنید و پدرم من هیچ خواهشی از تو ندارم، چون می دانم که تَوان [ انجام] آن را نداری فقط در این دنیا داغی8 بر9 [ دل شما] گذاشتم، امیدوارم من [ را] ببخشی.

 همسرم، امیدوارم10 صبر داشته باشی و تحمل کنی این بار گران [ را] و از دو یادگاری از ثمره ازدواجمان و زندگی که در مدت11 خیلی کوتاهی بود [ نگهداری‌ کنی‌] و امیدوارم که بتوانی مسئول[ ی] ت پدر و مادر بودن را برای بچه ها فراهم آوری‌ و در زندگی‌ محبتی‌ چون محبت پدر و مادر بودن را برای‌ آن دو فرزند12 عزیزم [ بجا]13 آوری‌؛ و تا وقتی که

 1 . وصیت با خودکار آبی‌ و در سه برگ خط دار نوشته شده و در دو برگ ممهور به مهر بنیاد شهید شهرستان سنندج است. در انتها با خط دیگری‌ نوشته شده: 2/66/9701/ش

 2 . در اصل وصیت: آن

 3 . در اصل وصیت : آن و

 4 . در اصل وصیت: نمائید

 5 . در اصل وصیت: چسم

 6 . در اصل وصیت: مخلمنم

 7 . در اصل وصیت: آنجائی‌

 8 . در اصل وصیت: داخی‌

 9 . در اصل وصیت: براتو جا

 10 . در اصل وصیت : امیدواری‌

 11 . در اصل وصیت: مُدمت

 12 . در اصل وصیت : فررند

 13 . در اصل وصیت : روی‌

ادامه وصیت نامه

توانستی هیچ کس حق ندارد تو را از خانه بیرون کند و اگر تحمل نکردی من سرنوشت تو را نمی توانم تعی[ ی] ن و معلوم کنم.

 خداحافظ1 همسر عزیزم، تا من چشم2 از جهان فروبندم در یاد [ تو هستم]3 و حال به دو فرزند عزیزم، سعی کنید در زندگی مقاوم و شکیبا باشید و سربار جامعه نباش[ ی] د و سعی کنید درس بخوانید و فرد مهم و مفیدی برای جامعه و برای آن کس که محبت را نثار می‌ کند باشید. و اخطار4 به شما دو فرزند عزیز5 و دلبندم، مادرتان [ را] به شما می سپارم.

 1 . در اصل وصیت : خداحاطط

 2 . در اصل وصیت: تاد من چسم

 3 . در اصل وصیت ناخواناست.

 4 . در اصل وصیت : اختار

 5 . در اصل وصیت : عزیر