شهید محمود احمدی‌

محمود احمدی‌
  • نام : محمود احمدی‌
  • تاریخ تولد : 1316/5/17
  • محل تولد : روستای‌ چشمه قلی‌ از توابع شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1360/12/5
  • محل شهادت : زادگاهش

 شهید محمود احمدی‌ 

 نام پدر: محمدعلی‌

 تاریخ تولد: 1316/5/17

 محل تولد: روستای‌ چشمه قلی‌ از توابع شهرستان بیجار

 تحصیلات: در حد خواندن و نوشتن

 وضعیت شغل: بسیجی‌

 وضعیت تأهل: متأهل

 ارگان اعزام کننده: بسیج

 تاریخ شهادت: 1360/12/5

 محل شهادت: زادگاهش

 نحوه شهادت: پس از اسارت به دست گروه های‌ ضدانقلاب

 محل دفن: جاویدالاثر


درنگ:

 شهید وصیت را با احوالپرسی‌ از بازماندگان و آرزوی‌ سلامتی‌ برای‌ ایشان آغاز می‌کند. در ادامه با اشاره به بخشی‌ از آیه شریفه‌ 185 سوره‌ مبارکه آل عمران ، پرداخت دیون مادی‌ خود را متذکر می‌شود. سفارش درباره برگزاری‌ مراسم بزرگداشت، خواندن قرآن، توصیه به نگهداری‌ از پدر و مادر، احترام و رعایت حقوق همسر ازجمله موارد این وصیت نامه است.


وصیت نامه شهید محمود احمدی

[ بسِم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم]1

 حضور فرزند عزیز سهراب2 خیلی سلام عرض می نمایم. اولاً3 پس از تقدیم عرض سلام و سلامتی شما را از درگاه خداوند بزرگ خواسته و خواهانم. و فرزند عزیزم نگران4 من نباشید5 فعلاً6 من الحمدلله7 خوشحالم و نگرانی8 ندارم و در ضمن [ به] پدر و مادرم خیلی سلام عرض می کنم و فرزندانم مسعود و احمد و قاسم و محمد و پروانه و مهرنگار9 و نرگس [ را] یکی یکی دیده10 بوسم. و [ به] برادرم ولی الله و خانواده سلام عرض می کنم و [ از] همسرم خیلی احوال پرسم. و مواظب11 بچه ها باشید و فرزند عزیز[ م] سهراب12 اگر چنانچه من را کشتن[ د] اول نار[ ا] حت نباشید13 چون خدا خودش در قرآن14 فرموده است: کلٌ نفسٍ ذائقه الموت15 یعنی هیچکس تا آخر دنیا نمی ماند. [ بدهی‌ مرا] پس16 بدهید، آن روز آمدیم در شهرک 200 تومان قرض کردم، 100 تومان از عباس پسرکدخدا17 محمد و 100 تومان از محمود، و آن همه [ بدهی‌ را] به عباس بدهید و آن به محمود می دهد. و در [؟]18 یک جفت جوراب مال قربان است پولش [ را] ندادم. و [ به] دامادم محمدعلی برای 200 تومان پول نفت، 325 تومان پول قرض خانه، و سیدنواب در

 1 . وصیت با خودکار آبی‌ و در دو برگ خط دار نوشته شده که ممهور به مهر بنیاد شهید شهرستان بیجار است. در بالای‌ برگ دوم با خط دیگری‌ نوشته شده است 60/560.

 2 . در اصل وصیت: سحراب

 3 . در اصل وصیت : اولن

 4 . در اصل وصیت: نگاران

 5 . در اصل وصیت: نباشند

 6 . در اصل وصیت: فعلن

 7 . در اصل وصیت: الحمد لیلا

 8 . در اصل وصیت : نگارانی‌

 9 . در اصل وصیت: محرنگار

 10 . در اصل وصیت: دید

 11 . در اصل وصیت: موازب

 12 . در اصل وصیت : سحراب

 13 . در اصل وصیت: نباشند

 14 . در اصل وصیت: قران

 15 . در اصل وصیت: کلی نفسی ذایقت المود ( بخشی‌ از آیه 185 ، سوره آل عمران/ همه کس مرگ را می‌ چشد ...)

 16 . در اصل وصیت: آنها پس

 17 . در اصل وصیت: کتخدا

 18 . در اصل وصیت دو کلمه ناخواناست.

ادامه وصیت نامه

بیجار 41 تومان پول چراغ آنها [ را] پس بدهید، خواهش1 می کنم. و حساب طلبکاری‌2 4 روز کار کردم برای محمدعلی از روزی 70 تومان، 30 من [ نان هم]3 از خانه خودم پیش دادم از هر من 8 تومان، و 30 تومان پول [ کارهای‌ تراکتور]4 دادم، آنها [ را] پس بگیرید و در ضمن این گوسفند نر [ را که] خودم نگا[ ه] داشتم برایم سر [ ب] برید و 3 جمعه [ برای‌] من5 [ خیرات] بدهید و شبهای جمعه یک سوره قرآن برایم بخوانید. و پسر عزیز خواهش6 می کنم مواظب7 پدرم و مادرم و باقی خانواده باشید و اگر مادرت خواست در خانه خودش زندگی کند روی چشم نگاه داری[ اش] کنید و اگر نخواست در خانه باشد8 حق خودش [ را] بهش بدهید و نار[ ا] حتش نکنید9 و پسر عزیزم خواهش10 میکنم مواظب خواهرانت باش و این نامه را پیش خودتان از من [ نگه] دارید11.

 دیگر عرضی ندارم، قربان شما محمود احمدی [ والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته] 12 60/9/15

 1 . در اصل وصیت : خواهشت

 2 . در اصل وصیت : تلب کاری‌

 3 . در اصل وصیت : نونم

 4 . در اصل وصیت: کرهای‌ ترانتور

 5 . در اصل وصیت: من را

 6 . در اصل وصیت : خواهشت

 7 . در اصل وصیت: موازب

 8 . در اصل وصیت: باشید

 9 . در اصل وصیت: نکنند

 10 . در اصل وصیت: خواهشت

 11 . در اصل وصیت: دارند

 12 . در اصل وصیت: وسلامو علیکم و رحمت الله و برکاتو

اصل سند