شهید یغنعلی احمدی

یغنعلی احمدی
  • نام : یغنعلی احمدی
  • تاریخ تولد : 1344/7/14
  • محل تولد : روستای حسن تیمور از توابع شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1362/8/5
  • محل شهادت : روستای پشت تنگ بیجار