شهید پرویز حیدری

پرویز حیدری
  • نام : پرویز حیدری
  • تاریخ تولد : 1340/9/5
  • محل تولد : سریشاباد از توابع شهرستان قروه
  • تاریخ شهادت : 1362/3/31
  • محل شهادت : روستای هانیس سنندج