چندرسانه ای » گرامی داشت حماسه نهم دیماه، روز پیوند امت با ولایت به روایت تصویر