چندرسانه ای » روز قدس روز به یادآوری آرمان و هدف مقدس وبزرگ جامعه اسلامی در باز پس گیری قطعه ای جدا نشدنی از جهان اسلام است

روز قدس روز به یادآوری آرمان و هدف مقدس وبزرگ جامعه اسلامی در باز پس گیری قطعه ای جدا نشدنی از جهان اسلام است که توسط رژیمی جعلی با تبانی و همفکری دولت های استعماری به جهت سرکوبی و استعمار ملل اسلامی به اشغال درآمد تا همچون لکه ای ننگین دامان ملل آزاده و مسلمان جهان را آلوده کرده و به مانند غده ای سرطانی در بدنه امت اسلامی خودنمایی کند.