چندرسانه ای » "نقشه های خاکی" گذری بر زندگی نامه و خاطرات شهید محمدامین رحمانی است