چندرسانه ای » یادواره شهید مدافع حرم منوچهر سعیدی در دانشکده فنی یزدانپناه سنندج