چندرسانه ای » سرپناهی برای محرومین

روستای خشکه دره در 15 کیلو متری بانه قرار دارد، جایی که پیرزنی 85 ساله همراه با دخترش به تنهایی زندگی می کنند، آنها تا چندی پیش در یک مخروبه زندگی می کردند.