چندرسانه ای » تیزر اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان